กลับหน้าหลัก

เมนูหลัก

 ปฏิทินกิจกรรม
« มีนาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลปกครองที่น่าสนใจ
 คำสั่ง/คำพิพากษา ของศาลปกครองที่น่าสนใจ
 ๑. ความรับผิดทางละเมิด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๖๐๐/๒๕๕๖
 ๒. วินัย คำสั่งที่ ๑๑๐/๒๕๕๕
 ๓. สัญญากับทางราชการ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๙/๒๕๕๖
 ๔. สัญญากับทางราชการ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๒๔/๒๕๕๔
 บทความคดีของศาลปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 ๑. ต้องรับผิดชอบเมื่อขับรถเกินมาตราฐานบนทางด่วน
 บทความคดีของศาลปกครอง ที่ใช้ได้กับทุกหน่วยงาน
[ ไม่มีกลุ่ม ]
 ๑. กระทรวงการคลังให้เพิ่มผู้รับผิดต้องให้โอกาสโต้แย้งหรือไม่
 ๒. การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำอื่น
 ๓. การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 ๔. การใช้กฎหมายรักษาความมั่นคงของรัฐกับอำนาจการตรวจสอบของศาล
 ๕. การใช้ดุลพินิจออกคำสั่งย้ายข้าราชการกรณีมีสาเหตุจากการร้องเรียน
 ๖. การตรวจสอบการทำหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง
 ๗. การย้ายข้าราชการกับความจำเป็นที่ต้องออกคำสั่งย้าย
 ๘. เก็บเงินข้าราชการไว้ในรถหายต้องรับผิดชอบหรือไม่
 ๙. ขาดคุณสมบัติสมัครรับคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่เพราะไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง
 ๑๐. ข้าราชการกับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่เท่าเทียม
 ๑๑. ข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎรไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ
 ๑๒. คดีบริหารงานบุคคลคำตัดสินบนหลักเดียวกัน
 ๑๓. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองเรียกคืนเงินสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ
 ๑๔. ความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
 ๑๕. ความเสมอภาคเหตุที่อ้างไม่ได้
 ๑๖. คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแต่ไม่โต้แย้ง
 ๑๗. คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชามาฟ้องศาลได้เมื่อใดครับ
 ๑๘. ค้ำประกันการเข้าทำงานต้องรับผิดชอบตามข้อตกลง
 ๑๙. คำสั่งทางปกครองฟ้องเพิกถอนฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละเงื่อนไขเวลา
 ๒๐. คืนหลักประกันสัญญาจ้างให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิผิดนะครับ
 ๒๑. จอดรถยนต์ข้าราชการไว้หน้าบ้านพักหาย
 ๒๒. จัดหาพัสดุโดยทุจริตผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 ๒๓. เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งเป็นกลางหรือไม่ดูจากอะไรบ้าง
 ๒๔. เจ้าหน้าที่ศาลส่งหมายไม่ถึงผู้รับผิดวินัยร้ายแรง
 ๒๕. แจ้งความประสงค์ขอเข้าเสนอราคาไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ว่าจะได้รับโอกาสเสมอไป
 ๒๖. ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญาแต่ขอค่าเสียหายเพราะตรวจงานช้า
 ๒๗. เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างไรไม่หมดสิทธิ
 ๒๘. ประกาศสอบราคาเอกสารที่ต้องจัดส่งให้แก่บุคคลใด
 ๒๙. ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด
 ๓๐. ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่และผลของการไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนการพิจารณาคำอุทธรณ์
 ๓๑. ปรับภูมิทัศน์ริมน้ำรุกล้ำที่งอกริมตลิ่ง
 ๓๒. เป็นวิทยากรบรรยายแต่อาศัยโอกาสทำทุจริต
 ๓๓. โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที
 ๓๔. โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที ตอน๒
 ๓๕. ผิดสาระสำคัญหรือผิดพลาดเล็กน้อยรับราคาที่เสนอไม่ได้
 ๓๖. ผู้จัดการมรดกหลายคนใครมีอำนาจจัดการทรัพย์มรดก
 ๓๗. ผู้ทรงอำนาจไม่ใช้อำนาจการกระทำของผู้รับมอบอำนาจจึงไม่ชอบ
 ๓๘. เพลิงไหม้กองขยะลามไหม้ไร่อ้อยเทศบาลต้องชดใช้
 ๓๙. เพียงแค่พยานหลักฐานมีมูลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งได้
 ๔๐. เพียงยื่นซองเสนอราคา จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วหรือไม
 ๔๑. มารดาเจ้าของที่ดินอนุญาตด้วยวาจาจะถือว่าเจ้าของที่ดินอนุญาตให้ราชการให้ที่ดินหรือไม่
 ๔๒. มีกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายต้องย้ายเจ้าบ้านเดิม
 ๔๓. มีคำสั่งให้ไปประจำท้องที่ขอช่วยราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม
 ๔๔. มีถิ่นที่อยู่หลายแห่ง ให้แจ้งคำสั่งไปยังภูมิลำเนา
 ๔๕. มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมย้ายได้ไม่ใช่กลั่นแกล้ง
 ๔๖. มีพฤติกรรมส่อว่าทุจริตสั่งย้ายไม่เป็นธรรม
 ๔๗. มีส่วนได้เสียในสัญญาทางปกครองจนถูกร้องให้พ้นจากตำแหน่ง
 ๔๘. เมื่อกฎหมายอื่นกำหนดขั้นตอนไว้ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ
 ๔๙. เมื่อหน่วยงานขาดอัตรากำลังความบกพร่องต้องหักส่วนความรับผิด
 ๕๐. ไม่ได้แจ้งผลการประเมินแต่ให้ชี้แจงในภายหลังถือว่าดำเนินการถูกต้อง
 ๕๑. ไม่เลื่อนเงินเดือนเพราะกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา
 ๕๒. ไม่ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเหตุที่ต้องขยายเวลาและลดค่าปรับ
 ๕๓. ยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาใช่ว่าจะหมดสิทธิทุกกรณี
 ๕๔. ยื่นอุทธรณ์ทางไปรษณีย์พิจารณาให้ดีถึงวันที่ลงตราประจำวัน
 ๕๕. รถยนต์ของทางราชการถูกขโมยเจ้าหน้าที่อยู่เวรต้องรับผิดหรือไม่
 ๕๖. เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือการบรรจุเป็นข้าราชการต้องพ้นจากตำแหน่ง
 ๕๗. ลงโทษทางวินัยซ้ำในมูลความผิดเดียว
 ๕๘. ละทิ้งหน้าที่ราชการศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
 ๕๙. ละเลยต่อหน้าที่ระยะเวลาการฟ้องคดีที่แตกต่าง
 ๖๐. ลาพักผ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 ๖๑. ลาออกจากราชการแต่ขาดราชการจึงถูกลงโทษทางวินัย
 ๖๒. วงเลี้ยวทางร่วมต้องมีระยะพอควรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
 ๖๓. วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแก่การฟ้องเพิกถอนกฎ
 ๖๔. วิ่งออกกำลังกายตกรางระบายน้ำใครรับผิด
 ๖๕. สาระสำคัญที่ไม่รับพิจารณาราคาที่เสนอ
 ๖๖. สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรที่เกิดก่อนรับราชการ
 ๖๗. หมดสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา เพราะว่าหนังสือมอบอำนาจไม่สมบูรณ์
 ๖๘. หลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
 ๖๙. หลักประกันความเป็นธรรม ในการพิจารณาคดีละเมิดอำนาจศาลปกครอง
 ๗๐. ห้ามลงโทษมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่ได้กระทำเพียงครั้งเดียว
 ๗๑. เหตุเกิดเพราะเจ้าหน้าที่ไม่แนะนำ
 ๗๒. ให้ผู้บังคับบัญชารับผิดแต่ไม่ให้โอกาสโต้แย้ง
 ๗๓. อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้องมีผลให้คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 ๗๔. อำนาจในการแก้ไขสัญญาทางปกครองกรณีที่ผู้รับจ้างมีภาระการทำงานน้อยลง
 ๗๕. อุทธรณ์คดีอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ
 ๗๖. อุทธรณ์แล้วหรือไม่หากไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง
[ เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง ]
 ๑. ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องคดีปกครอง
 ๒. สถานะทางการเงินอันอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
[ กฎ ]
 ๑. การพิจารณาทางปกครองขงเจ้าหน้าที่ ความสำคัญของหลักการพิสูจน์ความจริง
[ การเงิน ]
 ๑. ศาลปกครองกับภารกิจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
 ๒. เก็บเงินราชการไว้ในรถ เงินหายต้องรับผิดหรือไม่
 ๓. เจ้าหน้าที่การเงินมีส่วนให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดทุกคน
 ๔. เป็นผอเพียงหนึ่งปีความผิดนี้ต้องชดใช้เต็มจำนวนหรืออย่างไร
 ๕. ค่ากระแสไฟฟ้าเบิกจ่ายไม่ถูกต้องใครรับผิด
 ๖. อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโนชน์แก่ทางราชการละเมิดแต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน
[ การบริหารงานบุคคล ]
 ๑. ไม่แจ้งผลการประเมินก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 ๒. การประเมินสมรรถภาพเพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการอัยการ
 ๓. มาทำงานสายเกินกำหนดหมดสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน
[ การบริหารราชการแผ่นดิน ]
 ๑. ตัวแทนเชิดเงินค่าบริการไปทำงานต่างประเทศ
[ การสาธารณูปโภค ]
 ๑. เทศบาลต้องเสียค่าไฟฟ้าเพราะไม่ใช่ไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับการยกเว้น
 ๒. ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขดไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิด
 ๓. กำหนดค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำตามประเภทผู้ใช้ไม่เลือกปฏิบัติ
 ๔. ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาไม่ตรงใจผู้ขอใช้น้ำการประปารับผิดหรือไม่
[ การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง ]
 ๑. ไม่พอใจคำสั่งฟ้องเพิกถอนไม่ได้ถ้าอยู่ระหว่างการอุทธรณ์
 ๒. ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่านถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่
 ๓. คำอุทธรณ์ไม่ได้ลงลายมือชื่อหน่วยงานต้องแนะนำให้แก้ไข
 ๔. อายัดบัญชีทั้งที่หนี้ค้างชำระเหลือน้อย
[ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ]
 ๑. การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องสิทธิครวจสอบการทำงานของรัฐ
 ๒. ขอให้เปิดเผยข้อมูลแต่หน่วยงานไม่ได้ครอบครอง
 ๓. สิทธิประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรอิสระ
[ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ]
 ๑. สิทธิการฟ้องคดีเมื่อฝ่ายปกครองไม่ดูแลพื้นที่สาธารณะ
[ ท้องถิ่น ]
 ๑. ศาลปกครองกับภารกิจครวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
[ พัสดุ ]
 ๑. ใบแจ้งปริมาณงานไม่แสดงราคาไม่ผิดเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญในการคัดเลือกผู้ค้า
 ๒. น้ำท่วมเหตุสุดวิสัยที่อาจขยายเวลาตามสัญญาได้
[ ละเมิด ]
 ๑. หนังสือราชการปลอมมองเห็นได้แต่ไม่ตรวจสอบ
 ๒. อายุความเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกระทรวงการคลังเห็นแตกต่าง
[ ละเลย ]
 ๑. เก็บเงินราชการไว้ในรถเงินหายต้องรับผิดหรือไม่
 ๒. เจ้าหน้าที่ไม่แก้ไขคะแนนการประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการเสียหายหน่วยงานต้องรับผิด
 ๓. เจ้าหน้าที่การเงินมีส่วนให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดชอบ
 ๔. เรียกค่าสินไหมทดแทนจากการถูกคุมขังเกินกำหนด
 ๕. ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิด
 ๖. ไม่ขึ้นระเบียบเจดีย์เป็นโบราณสถานไม่ละเลยต่อหน้าที่
 ๗. การกระทำไม่ผิดกฎหมายไม่มีเหตุรำคาญไม่ละเลยต่อหน้าที่
 ๘. การประเมินสรรถภาพเพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการอัยการ
 ๙. ขั้นตอนการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินกับขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ
 ๑๐. ค่ากระแสไฟฟ้าเบิกจ่ายไม่ถูกต้องใครต้องรับผิด
 ๑๑. ตัดต้นไม้ชาวบ้านเพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าต้องชดใช้
 ๑๒. บ้านพักของทางราชการไม่ว่างละชำรุดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่
 ๑๓. ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด
 ๑๔. ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ ต้องร้่องเรียนก่อนฟ้องคดีปกครอง
 ๑๕. ละเมิดเหตุจากผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้าย
 ๑๖. ละเลยต่อหน้าที่เพราะไม่ติดตั้งไฟฟ้าให้กับผู้ขอ
 ๑๗. สร้างฝายน้ำล้นรุกที่ชาวบ้านหน่วยงานต้องชดใช้
 ๑๘. สั่งให้เกษียณอายุโดยไม่ตรวจสอบปีเกิดเป็นละเมิดทางปกครอง
 ๑๙. สิทธิในการฟ้องคดีเมื่อรัฐละเลยต่อหน้าที่ไม่ระงับเหตุรำคาญ
 ๒๐. สิทธิของผู้เสียหายในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีละเลยต่อหน้าที่
 ๒๑. หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องกันเองไม่ขัดต่อมติครม
 ๒๒. หัวหน้าหน่วยงานคลังไม่เร่งรัดให้คืนเงินยืมต้องรับผิดครับ
 ๒๓. อนุมัตืใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการละเมิดแต่ไม่ต้องชดใช้เงินคิน
 ๒๔. ออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งใดต้องรับผิด
 ๒๕. อายัดบัญชีทั้งที่หนี้ค้างชำระเหลือน้อย
[ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ]
 ๑. ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับเมื่อไม่มีเหตุอันสมควร
 ๒. วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามาตรการคุ้มครองสิทธิผู่ฟ้องคดีขั้นแรง
[ วินัย ]
 ๑. ผิดวินัยเพราะลงชื่อปฏิบัติงานแต่ไม่นั่งโต๊ะทำงานให้แล้วเสร็จ
 ๒. เจ้าหน้าที่นำเงินราชการพักในบัญชีส่วนตัวผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 ๓. การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย
 ๔. ข้าราชการยักยอกเงินคินแล้วไม่ต้องรับผิดทางวินัย
 ๕. ความประพฤติเสื่อมเสียเพราะมีพฤติการณ์แอบรัก
 ๖. ถูกปลดเพราะเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง
 ๗. ผลประโยชน์ของราชการหัวใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
[ สัญญาทางปกครอง ]
 ๑. น้ำท่วมเหตุสุดวิสัยที่อาจขยายเวลาตามสัญญาได้
[ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ]
 ๑. ใบเสร็จรับเงินไม่ได้ระบุชื่อผู้ป่วยเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่
 ๒. ดูแลให้ความช่วยเหลือสม่ำเสมอจึงถือเป็นผู้อุปการะตามกฎหมาย
 ๓. บรรจุเเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วโอนมาส่วนกลางขอเบิกค่าเช่าบ้านได้
 ๔. บ้านพักราชการไม่เพียงพอสละสิทธิหมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่
 ๕. บ้านพักราชการไม่ว่างและชำรุดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่
[ องค์กรวิชาชีพ ]
 ๑. เป็นทนายความแต่ไม่ติดตามคดีประพฤติผิดจริยธรรมในวิชาชีพ
[ องค์กรอิสระ ]
 ๑. การขอครวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องสิทธิตรวจสอบการทำงานของรัฐ
 ๒. สิทธิประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครององค์กรอิสระ
[ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ]
 ๑. ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านต้องเหมือนเดิม
[ อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี ]
 ๑. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ละเลยต่อหน้าที่ไม่จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
 ๒. ไม่อนุญาตให้เลื่อนการรับทราบผลประเมินภาษีฟ้องได้ที่ศาลไหน
 ๓. ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับเมื่อไม่มีเหตุอันสมควร
 ๔. คำสั่งยุติการสอบสวนวินัยผู้พิพากษาไม่ชอบฟ้องศาลปกครองไม่ได้
 ๕. ฟ้องซ้อนการฟ้องคดีที่ศาลไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา
 ๖. ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องศาลปกครอง
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กฎหมายในกลุ่มอาเซียน ห้องข่าว
หอสมุดรัฐสภา กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา มาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สโมสรรัฐสภา
เงินอุดหนุนการวิจัย ของที่ระลึกของรัฐสภา Web Mail รางวัลพานแว่นฟ้า บทความเกี่ยวกับคดีของศาลปกครอง
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ระบบสมุดโทรศัพท์ สผ. บน Smart Phone ติดต่อรัฐสภา
ศูนย์การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ Intranet PMQA องค์กร สำนักงบประมาณของรัฐสภา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
รัฐสภาสีขาว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ชมรมรัฐสภาอาสา
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ email : webmaster@parliament.go.th http://www.parliament.go.th