การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
การดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
images/member_fund2/newsICO.png  สรุปรายงานการรับสินบนของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (03/03/2563)
images/member_fund2/newsICO.png  สรุปรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (03/03/2563)
images/member_fund2/newsICO.png  แผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (26/02/2563)
images/member_fund2/newsICO.png  รายงานการวิเคราะห์การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (25/02/2563)
images/member_fund2/newsICO.png  รายงานการวิเคราะห์การรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (25/02/2563)
การดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
images/member_fund2/newsICO.png  สรุปรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (01/10/2562)
images/member_fund2/newsICO.png  สรุปรายงานการรับสินบนของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (01/10/2562)
images/member_fund2/newsICO.png  สรุปรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (03/09/2562)
images/member_fund2/newsICO.png  สรุปรายงานการรับสินบนของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (03/09/2562)
images/member_fund2/newsICO.png  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒) (02/09/2562)
การดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
images/member_fund2/newsICO.png  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 (22/03/2562)
images/member_fund2/newsICO.png  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน กันยายน (05/10/2561)
images/member_fund2/newsICO.png  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน กันยายน (05/10/2561)
images/member_fund2/newsICO.png  สรุปรายงานการรับสินบนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (01/10/2561)
images/member_fund2/newsICO.png  สรุปรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (01/10/2561)
การดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
images/member_fund2/newsICO.png  รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี่ต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (05/10/2560)
images/member_fund2/newsICO.png  รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (05/10/2560)
images/member_fund2/newsICO.png  สรุปรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (03/10/2560)
images/member_fund2/newsICO.png  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เดือนกันยายน) (28/09/2560)
images/member_fund2/newsICO.png  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เดือนกันยายน) (28/09/2560)
การดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
images/member_fund2/newsICO.png  รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (26/12/2559)
images/member_fund2/newsICO.png  (ราชกิจจานุเบกษา) ระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๙ (21/10/2559)
images/member_fund2/newsICO.png  รายงานการวิเคราะห์การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (10/10/2559)
images/member_fund2/newsICO.png  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ก.ย. ๕๙) (30/09/2559)
images/member_fund2/newsICO.png  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ก.ย. ๕๙) (30/09/2559)
การดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
images/member_fund2/newsICO.png  รายงานวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการ และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงบประมาณ (29/09/2558)
images/member_fund2/newsICO.png  การเปรียบเทียบความคุ้มค่า/ประสิทธิภาพกับผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (29/09/2558)
images/member_fund2/newsICO.png  ขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (22/09/2558)
images/member_fund2/newsICO.png  คำสั่งคณะทำงานมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (22/09/2558)
images/member_fund2/newsICO.png  ระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการจัดการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ (22/09/2558)
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats