การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. มาตรา77 ของรัฐธรรมนูญ
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์รัฐสภา RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) (04/08/2563) 1new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สรุปการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) (24/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการประชุมระดับโลกของยุวสมาชิกรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (ฉบับสมบูรณ์) (01/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รัฐสภา "จริงใจ" ปลอดภัยไร้โควิด ลงชื่อเข้า - ออก สแกน คิวอาร์โค้ด (29/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สรุปมาตรการและการดำเนินงานของไทย ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Thailand Factsheet on Measures and Operations to Coronavirus Disease 2019 Outbreak) (25/05/2563) new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สถาบันพระปกเกล้า ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรวุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการ ประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๖, ๗ และ หลักสูตรวุฒิบัตร ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงาน ของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๖, ๗ (12/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล หนังสือนัดประชุม, ระเบียบวาระการประชุม, ข้อมูลการประชุมสภา, ข่าวและเอกสารประชาสัมพันธ์ สำหรับสมาชิกรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (04/05/2563)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพข่าวรัฐสภา RSS
 ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบเจล แอลกอฮอล์ จำนวน ๓,๐๐๐ หลอด     ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบเจล แอลกอฮอล์ จำนวน ๓,๐๐๐ หลอด (04/08/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  รับการอวยพรวันเกิด จาก นายรัช ตันตะนันตา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์ และตัวแทนจำหน่าย Travel Click    ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการอวยพรวันเกิด จาก นายรัช ตันตะนันตา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์ และตัวแทนจำหน่าย Travel Click (04/08/2563)
นายเจษ  อนุกูลโภคารัตน์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือ จาก ดร.ธีระ เจียบุญหยก หัวหน้าพรรคคนงานไทย     นายเจษ อนุกูลโภคารัตน์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือ จาก ดร.ธีระ เจียบุญหยก หัวหน้าพรรคคนงานไทย (04/08/2563)
ประชุมร่วมกันระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกคณะ    ประชุมร่วมกันระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกคณะ (03/08/2563)
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngขั้นตอนและแผนภาพ การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนภาพการดำเนินการริเริ่มเสนอกฎหมาย/การตรวจสอบ/การประกาศรายชื่อ (11/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ขั้นตอนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ (03/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนภาพกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ (02/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  คำแนะนำ (01/10/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (เสนอต่อรัฐสภา) (16/04/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (09/09/2562)
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (30/07/2563) new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (17/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (21/02/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (24/12/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง) ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (21/07/2562)
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngสรุปรายงานด้านต่างประเทศ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  เอกสารวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันนิติบัญญัติของสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ทีมงานด้านการเมือง : สถานการณ์รัฐยะไข่ในบริบทรัฐสภาระหว่างประเทศ (31/07/2563) new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 การประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา (24/07/2563) new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 1 ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 (22/07/2563) new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สรุปผลการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ผ่านระบบการประชุมทางไกล หัวข้อ "บทบาทของรัฐสภาในการเชื่อมโยงธรรมาภิบาลภาคความมั่นคงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19)" (17/07/2563) new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประมวลข้อมูล "รัฐสภากับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)" (10/07/2563)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10.pngบทความอินไซต์อาเซียน
แสดงทั้งหมด...  


ฟังย้อนหลัง รายการเจตนารมณ์กฎหมาย สถานีวิทยุรัฐสภา กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง รัฐสภาimages/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข้อมูลเผยแพร่ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 (22/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตำรวจชุมชนของประเทศสิงคโปร์ (15/06/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ผู้ตรวจการแผ่นดินไทย: เวทีผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Ombudsman Forum: SEAOF) (24/12/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  จัดระเบียบบิ๊กไบต์: การสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ (29/10/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  คลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) กับการปรับโฉมใหม่ระบบงานภาครัฐ (22/10/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngบทความวิชาการ Academic Focus RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  วิวัฒนาการในการปรับปรุงกระทรวงของประเทศไทย (03/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ (08/06/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  มลพิษในการขนถ่ายสินค้าทางทะเล บริเวณเกาะสีชัง (27/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (18/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ก๊าซชีวภาพผลผลิตจากมูลสัตว์ สู่พลังงานทดแทน (21/04/2563)
แสดงทั้งหมด...  


images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngความคืบหน้าโครงการ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (12/03/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (12/03/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ (22/11/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ (25/10/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (12/09/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพการก่อสร้าง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑     ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ (14/09/2561)
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑     ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ (25/07/2561)
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑     ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ (25/07/2561)
แสดงทั้งหมด...  

Document
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐  e-Mail : webmaster@parliament.go.th  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats