AIPA 2019 Bangkok Thailand
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์รัฐสภา RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ส.ส. ส.ว. กรรมาธิการ (22/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การรับรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (01/04/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) (04/03/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพข่าวรัฐสภา RSS
พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔    พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ (23/06/2562) - อ่าน 44 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรอง มุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย    ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรอง มุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย (22/06/2562) - อ่าน 48 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองรองประธานกรรมาธิการ ๑  สภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย        ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองรองประธานกรรมาธิการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (22/06/2562) - อ่าน 66 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองรองประธานสภาแห่งชาติ คนที่สอง ราชอาณาจักรกัมพูชา    ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองรองประธานสภาแห่งชาติ คนที่สอง ราชอาณาจักรกัมพูชา (22/06/2562) - อ่าน 37 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngขั้นตอนและแผนภาพ การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนภาพการดำเนินการริเริ่มเสนอกฎหมาย/การตรวจสอบ/การประกาศรายชื่อ (11/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ขั้นตอนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ (03/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนภาพกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ (02/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  คำแนะนำ (01/10/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... (15/11/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายสยันต์ พรมดี) (29/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พลโท วีระ วงศ์สรรค์) (29/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) (29/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) (29/10/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngร่างพ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  4. ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... (30/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  - เอกสารการลงลายมือชื่อร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... (30/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  3. ร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. .... (30/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  - เอกสารลงลายมือชื่อร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. .... (30/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  2.ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... (30/01/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (22/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (22/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (22/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (22/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... (22/03/2562)
แสดงทั้งหมด...  


images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngสรุปรายงานด้านต่างประเทศ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ เมืองนาร์ยาน-มาร์ (Naryan-Mar) สหพันธรัฐรัสเซีย (11/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สรุปผลการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ (29/05/2562) - อ่าน 86 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา (23/05/2562) - อ่าน 110 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (14/05/2562) - อ่าน 125 ครั้ง new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สรุปผลการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีสมัายที่ 63 และการประชุมข้างเคียง(side-events) ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (14/05/2562) - อ่าน 116 ครั้ง news.gif
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10.pngบทความอินไซต์อาเซียน
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาษาอังกฤษ) (11/01/2562) - อ่าน 180 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งและผลประโยชน์ตอนแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาษาอังกฤษ) (04/12/2561) - อ่าน 178 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  Thai Constitution 2017 (Chapter 7: Parliament) Arabic Version (09/11/2560) - อ่าน 16611 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาษาอังกฤษ) (17/10/2560) - อ่าน 367 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาษาอังกฤษ) (17/10/2560) - อ่าน 245 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

ฟังย้อนหลัง รายการเจตนารมณ์กฎหมาย สถานีวิทยุรัฐสภา กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง รัฐสภาimages/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข้อมูลเผยแพร่ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สถานการณ์เศรษฐกิจเวเนซุเอลา (18/06/2562) - อ่าน 50 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  e-KYC (Electronic Know Your Customer) นวัตกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์: เมื่ออัตลักษณ์ของบุคคลกลายเป็นรหัสผ่าน (18/06/2562) - อ่าน 55 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  อาสาสมัครตำรวจบ้าน (18/06/2562) - อ่าน 43 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (24/05/2562) - อ่าน 130 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ปัญหาความเหลื่อมล้ำกับแนวทางจัดตั้งธนาคารที่ดิน (17/05/2562) - อ่าน 151 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngบทความวิชาการ Academic Focus RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  เขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (14/06/2562) - อ่าน 51 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ไต้หวันกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (24/04/2562) - อ่าน 156 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  มาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว (17/04/2562) - อ่าน 145 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (25/03/2562) - อ่าน 187 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  เกาหลีใต้กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (22/03/2562) - อ่าน 168 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  


images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngความคืบหน้าโครงการ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (11/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ (24/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ (21/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (21/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ (15/02/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพการก่อสร้าง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑     ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ (14/09/2561)
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑     ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ (25/07/2561)
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑     ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ (25/07/2561)
แสดงทั้งหมด...  

 ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด

 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share