AIPA 2019 Bangkok Thailand
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์รัฐสภา RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๙ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๑.๑๕ น. (07/08/2562) - อ่าน 160 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตรา ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ (29/07/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) (27/07/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) (26/07/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (25/07/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย (09/07/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รัฐสภาจัดกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจาปี ๒๕๖๒ เตรียมเปิดเวทีให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพบปะกับเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมจับมือองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม พร้อมชู “Smart Citizen” ในการสร้าง “Smart City” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (09/07/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพข่าวรัฐสภา RSS
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)     ประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) (20/08/2562) - อ่าน 89 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคณะกรรมการบริหารคณะกรรมาธิการด้านกิจการสมัชชารัฐสภาอาเซียนฯ    ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคณะกรรมการบริหารคณะกรรมาธิการด้านกิจการสมัชชารัฐสภาอาเซียนฯ (16/08/2562) - อ่าน 71 ครั้ง
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความเรียบร้อย บริเวณห้องอาหารและห้องน้ำ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา     นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความเรียบร้อย บริเวณห้องอาหารและห้องน้ำ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา (16/08/2562)
ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) กล่าวต้อนรับ  และบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ให้แก่  คณะทูตานุทูตประเทศสมาชิก AIPA ประเทศผู้สังเกตการณ์ และประเทศที่ได้รับเชิญในการประชุม AIPA    ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ให้แก่ คณะทูตานุทูตประเทศสมาชิก AIPA ประเทศผู้สังเกตการณ์ และประเทศที่ได้รับเชิญในการประชุม AIPA (14/08/2562) - อ่าน 80 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngขั้นตอนและแผนภาพ การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนภาพการดำเนินการริเริ่มเสนอกฎหมาย/การตรวจสอบ/การประกาศรายชื่อ (11/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ขั้นตอนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ (03/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนภาพกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ (02/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  คำแนะนำ (01/10/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... (15/11/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายสยันต์ พรมดี) (29/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พลโท วีระ วงศ์สรรค์) (29/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) (29/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) (29/10/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngร่างพ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  4. ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... (30/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  - เอกสารการลงลายมือชื่อร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... (30/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  3. ร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. .... (30/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  - เอกสารลงลายมือชื่อร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. .... (30/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  2.ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... (30/01/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (22/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (22/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (22/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (22/03/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... (22/03/2562)
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง) ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (21/07/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (21/07/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเลือกตั้งคณะกรร (13/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร (01/06/2562)
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngสรุปรายงานด้านต่างประเทศ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2562 ณ รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา (13/08/2562) - อ่าน 30 ครั้ง new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ เมืองนาร์ยาน-มาร์ (Naryan-Mar) สหพันธรัฐรัสเซีย (11/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สรุปผลการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ (29/05/2562) - อ่าน 218 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา (23/05/2562) - อ่าน 253 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (14/05/2562) - อ่าน 297 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10.pngบทความอินไซต์อาเซียน
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาษาอังกฤษ) (11/01/2562) - อ่าน 302 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งและผลประโยชน์ตอนแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาษาอังกฤษ) (04/12/2561) - อ่าน 295 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  Thai Constitution 2017 (Chapter 7: Parliament) Arabic Version (09/11/2560) - อ่าน 16776 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาษาอังกฤษ) (17/10/2560) - อ่าน 543 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาษาอังกฤษ) (17/10/2560) - อ่าน 402 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

ฟังย้อนหลัง รายการเจตนารมณ์กฎหมาย สถานีวิทยุรัฐสภา กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง รัฐสภาimages/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข้อมูลเผยแพร่ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  P2P: Peer to peer lending ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ (13/08/2562) - อ่าน 48 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การขนถ่ายสินค้าอันตรายบริเวณท่าเรือแหลมฉบังกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (08/08/2562) - อ่าน 99 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  จับตา Libra สกุลเงินดิจิทัลใหม่ล่าสุดของโลก? (06/08/2562) - อ่าน 41 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การบูรณาการศูนย์กลางการบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อภาคธุรกิจ: ระบบ Biz Portal (06/08/2562) - อ่าน 51 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การเป็นหุ้นส่วนและการถือหุ้นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (02/08/2562) - อ่าน 83 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngบทความวิชาการ Academic Focus RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การควบคุมผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศไทย แนวโน้มและทิศทางในอนาคต (26/07/2562) - อ่าน 84 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การจัดการศึกษาปฐมวัยสาธารณรัฐเกาหลี (26/07/2562) - อ่าน 53 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร (12/07/2562) - อ่าน 364 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ญี่ปุ่นกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (12/07/2562) - อ่าน 115 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  กฏหมายส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว (28/06/2562) - อ่าน 72 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  


images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngความคืบหน้าโครงการ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ (15/08/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (15/08/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (11/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ (24/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ (21/05/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพการก่อสร้าง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑     ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ (14/09/2561)
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑     ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ (25/07/2561)
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑     ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ (25/07/2561)
แสดงทั้งหมด...  

 ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share