การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. มาตรา77 ของรัฐธรรมนูญ
แจ้งปัญหาฝุ่น PM2.5
ช่องทางการเข้าถึง ข้อมูลการประชุมสภา ข่าว สำหรับสมาชิกรัฐสภา ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สถาบันพระปกเกล้าขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์รัฐสภา RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รัฐสภา "จริงใจ" ปลอดภัยไร้โควิด ลงชื่อเข้า-ออก สแกนคิวอาร์โค้ด (29/05/2563) 1new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สถาบันพระปกเกล้า ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรวุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการ ประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๖, ๗ และ หลักสูตรวุฒิบัตร ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงาน ของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๖, ๗ (12/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล หนังสือนัดประชุม, ระเบียบวาระการประชุม, ข้อมูลการประชุมสภา, ข่าวและเอกสารประชาสัมพันธ์ สำหรับสมาชิกรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (04/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ( ร่าง พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ) (21/04/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม (13/04/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มี.ค. ๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (07/03/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  วุฒิสภาจัดกิจกรรมเดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ดำเนินกิจการด้วยหลักการแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความยากลำบากของประชาชน ตามแนวคิด "ขาดทุน คือ กำไร" ณ ร้านอิ่มจัง (สาขา ๒) บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม ในวันจันทร์ที่ ๙ มี.ค. ๖๓ (07/03/2563)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพข่าวรัฐสภา RSS
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น จาก ประธานมูลนิธิสัมพันธภาพไทย-จีน และ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท ซีทีที โลจิสติคส์ จำกัด    ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น จาก ประธานมูลนิธิสัมพันธภาพไทย-จีน และ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท ซีทีที โลจิสติคส์ จำกัด (04/06/2563)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ร่วมลงนามถวายพระพร      เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ  พระบรมมหาราชวัง วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ นาฬิกา     ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระบรมมหาราชวัง วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ นาฬิกา (03/06/2563)
พิธีกล่าวอาศิรวาทและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓     พิธีกล่าวอาศิรวาทและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ (02/06/2563)
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันดื่มนมโลก”    ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันดื่มนมโลก” (01/06/2563)
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngขั้นตอนและแผนภาพ การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนภาพการดำเนินการริเริ่มเสนอกฎหมาย/การตรวจสอบ/การประกาศรายชื่อ (11/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ขั้นตอนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ (03/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนภาพกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ (02/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  คำแนะนำ (01/10/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชน
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (เสนอต่อรัฐสภา) (16/04/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (09/09/2562)
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (21/02/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (24/12/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง) ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (21/07/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (21/07/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเลือกตั้งคณะกรร (13/06/2562)
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngสรุปรายงานด้านต่างประเทศ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการประชุมระดับโลกของยุวสมาชิกรัฐสภา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562 ณ กรุงอะซุนซิโอน สาธารณรัฐปารากวัย (ฉบับสมบูรณ์) (05/06/2563) new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Parliamentary Forum-APPF) ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2563 ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย (04/06/2563) new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สรุปมาตรการและการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (29/05/2563) news.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมของรัฐสภาต่างประเทศ ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) (26/05/2563) news.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รัฐสภาสมาชิกของสหภาพรัฐสภากับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) (26/05/2563)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10.pngบทความอินไซต์อาเซียน
แสดงทั้งหมด...  


ฟังย้อนหลัง รายการเจตนารมณ์กฎหมาย สถานีวิทยุรัฐสภา กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง รัฐสภาimages/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข้อมูลเผยแพร่ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ผู้ตรวจการแผ่นดินไทย: เวทีผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Ombudsman Forum: SEAOF) (24/12/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  จัดระเบียบบิ๊กไบต์: การสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ (29/10/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  คลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) กับการปรับโฉมใหม่ระบบงานภาครัฐ (22/10/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แนวทางการจัดการความขัดแย้งคนกับช้างป่า (04/10/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  มาตรการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (12/09/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngบทความวิชาการ Academic Focus RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  มลพิษในการขนถ่ายสินค้าทางทะเล บริเวณเกาะสีชัง (27/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (18/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ก๊าซชีวภาพผลผลิตจากมูลสัตว์ สู่พลังงานทดแทน (21/04/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  เหรียญรัตนาภรณ์ (18/03/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 (17/01/2563)
แสดงทั้งหมด...  


images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngความคืบหน้าโครงการ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (12/03/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (12/03/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ (22/11/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ (25/10/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (12/09/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพการก่อสร้าง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑     ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ (14/09/2561)
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑     ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ (25/07/2561)
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑     ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ (25/07/2561)
แสดงทั้งหมด...  

Document
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats