เน€เธกเธ™เธนเธซเธฅเธฑเธ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)

ฟังย้อนหลัง รายการเจตนารมณ์กฎหมาย สถานีวิทยุรัฐสภา

พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 72 ครั้ง
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 23 ครั้ง
กระบวนการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 23 ครั้ง
กฎหมายที่ส่งเสริมการดำเนินงานของ Smart Farmer
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 12 ครั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 3 ครั้ง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สว.ชุดแรก
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 16 ครั้ง
สิทธิคนพิการ
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 6 ครั้ง
กฎหมายว่าด้วยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมไฟ
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 3 ครั้ง
หลักประกันทางแพ่ง
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 19 ครั้ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 10 ครั้ง
พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 9 ครั้ง
เอกสิทธิ์และการคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ 2560
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 9 ครั้ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 12 ครั้ง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 5 ครั้ง
การฝึกวิชาชีพและการจ้างงานผู้ต้องขัง
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 4 ครั้ง
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนกับกฎหมายที่ควรรู้ ตอนที่
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 5 ครั้ง
ไขมันทรานส์
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 5 ครั้ง
ระบบศาลตามรัฐธรรมนูญ
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 6 ครั้ง
กฎหมายฟินเทค
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 2 ครั้ง
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 4 ครั้ง
รธน. 2560 กับอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 0 ครั้ง
การบังคับใช้ พ.ร.บ. การชุมนุมในที่สาธารณะ
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 1 ครั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับคนไร้ความสามารถ
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 1 ครั้ง
พ.ร.บ.การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 0 ครั้ง
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 6 ครั้ง
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันค
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 0 ครั้ง
รู้ไว้ ก่อนแต่งงาน
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 1 ครั้ง
พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 0 ครั้ง
กฎหมายว่าด้วยขยะมูลฝอยกับเทศกาลลอยกระทง
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 0 ครั้ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 1 ครั้ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 2 ครั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพปฐมภูมิ
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 3 ครั้ง
การคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการบังคับคด
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 0 ครั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 8 ครั้ง
กฎหมาย ปปช. ยุคปราบโกง ตอนที่ ๓
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 0 ครั้ง
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ สิทธิของประชาชน กับการเข้าชื่อเสนอ
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 0 ครั้ง
การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผ
  จำนวนครั้งที่เข้าชม 2 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)