หน้าหลัก >> สรุปรายงานด้านต่างประเทศ
รัฐสภาระหว่างประเทศ >> สรุปรายงานด้านต่างประเทศ

รายงานการประชุมระดับโลกของยุวสมาชิกรัฐสภา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562 ณ กรุงอะซุนซิโอน สาธารณรัฐปารากวัย (ฉบับสมบูรณ์) new.gif
รายงานการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Parliamentary Forum-APPF) ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2563 ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย new.gif
สรุปมาตรการและการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) news.gif
การประชุมของรัฐสภาต่างประเทศ ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) news.gif
รัฐสภาสมาชิกของสหภาพรัฐสภากับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
สรุปมาตรการและการดำเนินงานของไทย ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Thailand Factsheet on Measures and Operations to Coronavirus Disease 2019 Outbreak) new.gif
สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศสมาชิก AIPA และประเทศผู้สังเกตการณ์ new.gif
รายงานการเข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเซีย ครั้งที่ 4 (Meeting of Speakers of Eurasian Countries' Parliaments - MSEAP) ระหว่างวันที่ 22 - 26 กันยายน 2563 ณ กรุงนูร์ - ซุลตัน สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยกิจการเจ้าหน้าที่ APA และระเบียบทางการเงินและการประชุมคณะมนตรีบริหารของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ 1 (The APA Standing Committee on Staff and Financial Regulations and the 1st SPA Executive Council Meeting) ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
รายงานการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ 2 และการประชุมสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 8 (The 2nd Executive Council Meeting and The 8th Plenary Session of the Asian Parliamentary Assembly - APA) ระหว่างวันที่ 7-12 ธันวาคม 2558 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (The Meeting of the Asian Parliamentary Assembly Standing Committee on Economic and Sustainable Development) ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
รายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจและตระหนักในเรื่องเพศสภาพ (Gender Sensitivity Training Workshop) ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ
สรุปผลการประชุม APPF ครั้งที่ 28 ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2563 ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
รายงานผลการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองอันทาเลีย สาธารณรัฐตุรกี
รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงานของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กรุงแบกแดด สาธารณรัฐอิรัก
รายงานสรุปผลการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและขจัดสภาพปัญหาที่นำไปสู่การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
รายนามคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (วาระการดำรงตำแหน่ง2มกราคม2563-1มกราคม2565)
สรุปรายงานการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน- ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats