หน้าหลัก >> กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง รัฐสภา
รัฐสภาไทย (สมัยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2562) >> กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง รัฐสภา

ประกาศ ก.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ ๒๕๖๐ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒)
(4/7/2562)
ประกาศ ก.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(4/7/2562)
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒)
(4/7/2562)
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(4/7/2562)
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(2/4/2562)
ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
(2/4/2562)
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๗
(19/5/2560)
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของประธานสภาและรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
(19/5/2560)
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยขน์ต่อการปฏิบัติงานของกรรมาธิการของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
(19/5/2560)
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐
(19/5/2560)
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๘
(12/11/2558)
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖
(12/11/2558)
ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
(27/10/2558)
ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
(27/10/2558)
ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
(27/10/2558)
ประกาศรัฐสภา เรื่อง การกำหนดสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด
(27/10/2558)
ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
(27/10/2558)
ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
(27/10/2558)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
(28/9/2558)
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๕
(28/9/2558)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats