หน้าหลัก >> ภาพข่าวรัฐสภา
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา

ประธานรัฐสภา ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ "ธรรมาภิบาล : หัวใจการบริหารในแบบประชาธิปไตย” (14/12/2562)
อ่าน 20 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายในสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เฝ้ารับเสด็จฯ (12/12/2562)
อ่าน 55 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาค (12/12/2562)
อ่าน 65 ครั้ง
พิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (10/12/2562)
อ่าน 81 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนาม "สภาผู้แทนราษฎร” (10/12/2562)
อ่าน 97 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมรับโทรศัพท์บริจาคเงินในรายการพิเศษ วันธรรมศาสตร์ ๙ ธันวาคม (9/12/2562)
อ่าน 75 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลส่งเสริมการต้านคอร์รัปชัน ประจำปี ๒๕๖๒ (Anti-Corruption Awards 2019) และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ (6/12/2562)
อ่าน 109 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (5/12/2562)
อ่าน 137 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ก้าวหน้าประเทศไทย” (3/12/2562)
อ่าน 122 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี ๒๕๖๒ (2/12/2562)
อ่าน 175 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างห้องประชุมสุริยัน (28/11/2562)
อ่าน 277 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร บันทึกเทปรายการ News Talk สถานีโทรทัศน์ NEWs1 ในประเด็นผลงานของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ (27/11/2562)
อ่าน 162 ครั้ง
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของห้องประชุมงบประมาณฯ (26/11/2562)
อ่าน 170 ครั้ง
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และคณะ (26/11/2562)
อ่าน 149 ครั้ง
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะ (26/11/2562)
อ่าน 141 ครั้ง
การประชุมร่วมกันระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง (26/11/2562)
อ่าน 134 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับนางชลิดา ทาเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชนและนางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ในฐานะประธานร่วมจัดงานอาเซียน ภาคประชาชนปี ๒๕๖๒ และคณะผู้แทนภาคประชาชนอาเซียน (26/11/2562)
อ่าน 152 ครั้ง
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายทุกสบิลกูน ทูมูร์คูเลก (H.E. Mr. Tugsbilguun Tumurkhuleg) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย (26/11/2562)
อ่าน 148 ครั้ง
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร บันทึกวีดิทัศน์เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ สาธารณรัฐอินเดีย (26/11/2562)
อ่าน 140 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ มูลนิธิสุขุโม (23/11/2562)
อ่าน 217 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats