หน้าหลัก >> ภาพข่าวรัฐสภา
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา

ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (11/10/2562)
อ่าน 44 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารงานรัฐสภา (10/10/2562)
อ่าน 41 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจากรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (10/10/2562)
อ่าน 47 ครั้ง
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยาย หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๒ (10/10/2562)
อ่าน 50 ครั้ง
งานฉลองวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (9/10/2562)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้ริเริ่มกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เยี่ยมชมการดำเนินงานของ กยศ. (9/10/2562)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบเกียรติบัตร (9/10/2562)
อ่าน 41 ครั้ง
นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกันแถลงข่าว (9/10/2562)
อ่าน 42 ครั้ง
นายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือ (9/10/2562)
อ่าน 38 ครั้ง
ประธานรัฐสภา ประชุมหารือและเยี่ยมชมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (8/10/2562)
อ่าน 888 ครั้ง
ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ห้องสุริยัน) (8/10/2562)
อ่าน 55 ครั้ง
นายแพทย์ สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าว (7/10/2562)
อ่าน 50 ครั้ง
การประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ (7/10/2562)
อ่าน 62 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (7/10/2562)
อ่าน 48 ครั้ง
การประชุมคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชารัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๒ (3/10/2562)
อ่าน 91 ครั้ง
ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีมอบต้น “ยมชวน” เพื่อรณรงค์ “ปลูก – รักต้นไม้ใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (2/10/2562)
อ่าน 99 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning (2/10/2562)
อ่าน 125 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ (1/10/2562)
อ่าน 108 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นางแมรี โจ เอ แบร์นาโด – อารากน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย (1/10/2562)
อ่าน 93 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นางแซสตี เริดส์มูน(KjerstiRodsmonen) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย (1/10/2562)
อ่าน 91 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats