ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาก่อสร้าง 2382 วัน
ระยะเวลาทำงาน 2198 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ 184
แผนงานสะสมที่ตั้งไว้ 77.55 %
ผลงานสะสมที่ทำได้ 63.93 %
ผลงานช้ากว่าแผน - %