ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม  2562
ระยะเวลาก่อสร้าง 2382 วัน
ระยะเวลาทำงาน 2282 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ 100
แผนงานสะสมที่ตั้งไว้ 86.71 %
ผลงานสะสมที่ทำได้ 67.32 %
ผลงานช้ากว่าแผน - %