ณ วันที่ 9 สิงหาคม  2562
ระยะเวลาก่อสร้าง 2382 วัน
ระยะเวลาทำงาน 2254 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ 128
แผนงานสะสมที่ตั้งไว้ 84.12 %
ผลงานสะสมที่ทำได้ 65.85 %
ผลงานช้ากว่าแผน - %