ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาก่อสร้าง 2382 วัน
ระยะเวลาทำงาน 2387 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ 5
แผนงานสะสมที่ตั้งไว้ 98.28 %
ผลงานสะสมที่ทำได้ 73.12 %
ผลงานช้ากว่าแผน - %