ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาก่อสร้าง 2764 วัน
ระยะเวลาทำงาน 2541 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ 223
แผนงานสะสมที่ตั้งไว้ 82.00 %
ผลงานสะสมที่ทำได้ 80.43 %
ผลงานช้ากว่าแผน - %