ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ระยะเวลาก่อสร้าง 2382 วัน
ระยะเวลาทำงาน 2366 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ 16
แผนงานสะสมที่ตั้งไว้ 95.02 %
ผลงานสะสมที่ทำได้ 77.39 %
ผลงานช้ากว่าแผน - %