ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563
ระยะเวลาก่อสร้าง 2764 วัน
ระยะเวลาทำงาน 2464 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ 300
แผนงานสะสมที่ตั้งไว้ 77.11 %
ผลงานสะสมที่ทำได้ 76.76 %
ผลงานช้ากว่าแผน - %