หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐสภา
ห้องข่าว >> ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐสภา

รัฐสภา "จริงใจ" ปลอดภัยไร้โควิด ลงชื่อเข้า-ออก สแกนคิวอาร์โค้ด 1new.gif (29/5/2563)
สถาบันพระปกเกล้า ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรวุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการ ประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๖, ๗ และ หลักสูตรวุฒิบัตร ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงาน ของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๖, ๗ (12/5/2563)
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล หนังสือนัดประชุม, ระเบียบวาระการประชุม, ข้อมูลการประชุมสภา, ข่าวและเอกสารประชาสัมพันธ์ สำหรับสมาชิกรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (4/5/2563)
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ( ร่าง พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ) (21/4/2563)
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม (13/4/2563)
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มี.ค. ๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (7/3/2563)
วุฒิสภาจัดกิจกรรมเดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ดำเนินกิจการด้วยหลักการแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความยากลำบากของประชาชน ตามแนวคิด "ขาดทุน คือ กำไร" ณ ร้านอิ่มจัง (สาขา ๒) บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม ในวันจันทร์ที่ ๙ มี.ค. ๖๓ (7/3/2563)
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (4/3/2563)
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ ๖ มี.ค. ๖๓ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (26/2/2563)
เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 (24/2/2563)
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) (21/2/2563)
รัฐสภาไทยขอเชิญชวนสมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภา และประชาชนผู้สนใจในด้านการต่างประเทศและการทูตพหุภาคี ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาชาติในการจัดการประเด็นปัญหาต่างๆ ของโลกในอนาคต ในวาระครบรอบ ๗๕ ปี ของสหประชาชาติ cool.gif (18/2/2563)
วุฒิสภากำหนดเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่ ณ จ.นครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ก.พ. ๖๓ (17/2/2563)
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ ก.พ. ๖๓ ณ โรมแรมฟอร์จูน วิวโขง อำเภอเมืองนครพนม จ.นครพนม (17/2/2563)
กำหนดการเดินทางของคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ในการเดินทางไปติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่มีระดับน้ำลดลง ช่วงบริเวณอำเภอเชียงคาน-อำเภอปากชม จังหวัดเลย และให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ (13/2/2563)
ขอเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (11/2/2563)
ประธานรัฐสภา พร้อมนำทีมที่ปรึกษาและข้าราชการรัฐสภาลงพื้นที่ปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “คนดี” และ “คนเก่ง” และมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสร้างรากฐาน “การเมืองสุจริต” โดยนำร่องภาคใต้เป็นภาคแรกของปี ๖๓ (31/1/2563)
คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จากประธานรัฐสภา (10/1/2563)
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) (25/12/2562)
การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 36 กลุ่ม ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 (6/11/2562)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา Guide to Parliament สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats