ร่างพระราชบัญญัติทั้งหมด

50

กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็น

25

ปิดรับฟังความคิดเห็น

25

รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น 18
ร่างที่นายกรัฐมนตรีไม่รับรอง 2

เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

45

การเงิน
25
ไม่เป็นการเงิน
20

เสนอโดยประชาชน

5

การเงิน
3
ไม่เป็นการเงิน
2

ร่างที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ร่างที่เสนอโดยประชาชน

1