คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ฝ่ายเลขานุการ โทร 0989595299
section77@parliament.go.th