ร่างที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ร่างที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่า เป็นร่างการเงิน

ร่างที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่า ไม่เป็นร่างการเงิน

ร่างที่เสนอโดยประชาชน

ร่างที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่า เป็นร่างการเงิน

12

ร่างที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่า ไม่เป็นร่างการเงิน

1