AIPA 2019 Bangkok Thailand
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (25/07/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รัฐสภาจัดกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจาปี ๒๕๖๒ เตรียมเปิดเวทีให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพบปะกับเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมจับมือองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม พร้อมชู “Smart Citizen” ในการสร้าง “Smart City” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (09/07/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) กล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี สหภาพรัฐสภา (28/06/2562) - อ่าน 106 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประวัติความเป็นมา สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) ในโอกาสครบรอบ 130 ปี (28/06/2562) - อ่าน 119 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ครบรอบ 130 ปี สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) เสริมพลังผู้แทนปวงชน (28/06/2562) - อ่าน 115 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับส.ส., ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง, บุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่ส.ส., บุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญ, บุคคลเพื่อปฏิบัติงานของคณะทำงานทางการเมือง, กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ตำแหน่งอื่น (18/06/2562) hot.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับกรรมการ และอนุกรรมการ (18/06/2562) hot.gif
แสดงทั้งหมด....  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพข่าวสำนักงานฯ RSS
โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (23/08/2562) - อ่าน 2 ครั้ง
งานเลี้ยงรับรองคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-รัสเซีย ชุดใหม่     งานเลี้ยงรับรองคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-รัสเซีย ชุดใหม่ (23/08/2562) - อ่าน 7 ครั้ง
งานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ นาย มโย-มยิน-ตาน (H.E. U Myo Myint Than) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย     งานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ นาย มโย-มยิน-ตาน (H.E. U Myo Myint Than) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย (23/08/2562) - อ่าน 9 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านคณะกรรมาธิการสังคมและสตรีในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒    การประชุมคณะอนุกรรมการด้านคณะกรรมาธิการสังคมและสตรีในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (23/08/2562) - อ่าน 5 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/08/2562) - อ่าน 43 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รถรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DSNG C - Band) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/07/2562) - อ่าน 94 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ สุขนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/06/2562) - อ่าน 265 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (31/05/2562) - อ่าน 209 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เช่ารถยนต์ BMW series 7 สำหรับให้การรับรองบุคคลสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน (AIPA-ASEAN Interface) ด้วยวิธีประกวดราค (30/05/2562) - อ่าน 234 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเคลือบพีวีซีด้านและยูวีเฉพาะจุดปกหนังสือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/2562) - อ่าน 2 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษปอนด์ ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/2562) - อ่าน 2 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/2562) - อ่าน 1 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคณะนักร้องประสานเสียง การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (AIPA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/2562) - อ่าน 4 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/2562) - อ่าน 3 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/05/2562) - อ่าน 139 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีคัดเลือก (28/05/2562) - อ่าน 146 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการสุขนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ กฎหมายหน้า 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/04/2562) - อ่าน 175 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "ห้องเรียนรัฐะรรมนูญ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/03/2562) - อ่าน 178 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562) - อ่าน 241 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561) - อ่าน 224 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20/09/2561) - อ่าน 187 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (13/09/2561) - อ่าน 202 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/09/2561) - อ่าน 205 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) (22/08/2562) - อ่าน 6 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (08/08/2562) - อ่าน 25 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (01/08/2562) - อ่าน 30 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (25/07/2562) - อ่าน 25 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (14/06/2562)
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) จำนวน 7 รายการ (09/08/2562) - อ่าน 20 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าสถานที่ในการจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (07/08/2562) - อ่าน 13 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าอุปกรณืสำหรับการประชุม จำนวน 2 รายการ (01/08/2562) - อ่าน 26 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ จ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (19/07/2562) - อ่าน 62 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รถรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DSNG-Band) (08/07/2562) - อ่าน 40 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑ (12/10/2561) - อ่าน 151 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) - อ่าน 456 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) - อ่าน 352 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนมาปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) - อ่าน 172 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) - อ่าน 180 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศรับสมัครงาน RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (30/07/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (21/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (10/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562) (30/05/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562) (27/05/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngเงินอุดหนุนการวิจัย RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (18/06/2562) - อ่าน 173 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ (16/05/2562) - อ่าน 150 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (08/05/2562) - อ่าน 144 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย (06/06/2561) - อ่าน 422 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐ (21/05/2561) - อ่าน 271 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับรองรับสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ) (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (27/03/2561)
แสดงทั้งหมด...  
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข้อมูลเผยแพร่ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  P2P: Peer to peer lending ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ (13/08/2562) - อ่าน 61 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การขนถ่ายสินค้าอันตรายบริเวณท่าเรือแหลมฉบังกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (08/08/2562) - อ่าน 108 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  จับตา Libra สกุลเงินดิจิทัลใหม่ล่าสุดของโลก? (06/08/2562) - อ่าน 54 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การบูรณาการศูนย์กลางการบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อภาคธุรกิจ: ระบบ Biz Portal (06/08/2562) - อ่าน 56 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การเป็นหุ้นส่วนและการถือหุ้นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (02/08/2562) - อ่าน 91 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngบทความวิชาการ Academic Focus RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การควบคุมผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศไทย แนวโน้มและทิศทางในอนาคต (26/07/2562) - อ่าน 89 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การจัดการศึกษาปฐมวัยสาธารณรัฐเกาหลี (26/07/2562) - อ่าน 56 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร (12/07/2562) - อ่าน 371 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ญี่ปุ่นกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (12/07/2562) - อ่าน 122 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  กฏหมายส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว (28/06/2562) - อ่าน 76 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (18/06/2562) - อ่าน 193 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ส.ส. ส.ว. กรรมาธิการ (22/05/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบฟอร์มสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อการดำเนินงานในกระบวนการตามหน้าที่ของ รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร - อ่าน 416 ครั้ง hot.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแจ้งลาการประชุม - อ่าน 32 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอหนังสือรับรองสมาชิกฯ - อ่าน 26 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแจ้งเปลี่ยนสถานที่ติดต่อของสมาชิกฯ - อ่าน 11 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอเปลี่ยนลายมือชื่อ - อ่าน 11 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวฯ - อ่าน 26 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรแสดงตนสมาชิกฯ - อ่าน 24 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรอดีตสมาชิกรัฐสภา - อ่าน 12 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอหนังสือรับรองผู้ช่วยฯ - อ่าน 46 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรแสดงตนผู้ช่วยฯ - อ่าน 63 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

 ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats