หน้าหลัก >> ภาพข่าวสำนักงานฯ
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสำนักงานฯ

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เฝ้ารับเสด็จฯ
(12/12/2562)
อ่าน 29 ครั้ง
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวกรณี การขยายเวลาก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ครั้งที่ ๔
(11/12/2562)
อ่าน 65 ครั้ง
รองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และประธานกรรมการมูลนิธิประชาธิปก – รำไพพรรณี วางพานประดับพุ่มดอกไม้
(10/12/2562)
อ่าน 29 ครั้ง
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนาม "สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”
(10/12/2562)
อ่าน 51 ครั้ง
ประชุมคณะอนุ กมธ. ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ ในคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒
(6/12/2562)
อ่าน 57 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
(5/12/2562)
อ่าน 63 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
(5/12/2562)
อ่าน 29 ครั้ง
การประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
(2/12/2562)
อ่าน 40 ครั้ง
งานเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับทูลเกล้าฯถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(1/12/2562)
ประชุมกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – สหราชอาณาจักรฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
(26/11/2562)
อ่าน 27 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เมียนมาครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
(26/11/2562)
อ่าน 18 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓ “แกนนำเยาวชนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ภาคเหนือ
(26/11/2562)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓ "แกนนำเยาวชนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย" ภาคกลาง
(26/11/2562)
อ่าน 16 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ "แกนนำเยาวชนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(26/11/2562)
อ่าน 10 ครั้ง
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วางพวงมาลาในนาม “ชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย”
(25/11/2562)
อ่าน 42 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี วางพวงมาลาในนาม “สภาผู้แทนราษฎร”
(25/11/2562)
อ่าน 26 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชน ประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓ "แกนนำเยาวชนเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(25/11/2562)
อ่าน 6 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓ “แกนนำเยาวชนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ภาคเหนือ
(25/11/2562)
อ่าน 6 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี บรรยายเรื่อง “เยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น” ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓ “แกนนำเยาวชนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ภาคเหนือ (ช่วงบ่าย)
(25/11/2562)
อ่าน 8 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓ “แกนนำเยาวชนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ภาคใต้
(25/11/2562)
อ่าน 7 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats