หน้าหลัก >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อการดำเนินงานในกระบวนการตามหน้าที่ของ รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร hot.gif
อ่าน 898 ครั้ง
แบบคำร้องขอตรวจดูรายงานการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร new.gif
อ่าน 62 ครั้ง
แบบแจ้งลาการประชุม
อ่าน 346 ครั้ง
แบบคำขอหนังสือรับรองสมาชิกฯ
อ่าน 271 ครั้ง
แบบแจ้งเปลี่ยนสถานที่ติดต่อของสมาชิกฯ
อ่าน 159 ครั้ง
แบบคำขอเปลี่ยนลายมือชื่อ
อ่าน 162 ครั้ง
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวฯ
อ่าน 326 ครั้ง
แบบคำขอมีบัตรแสดงตนสมาชิกฯ
อ่าน 235 ครั้ง
แบบคำขอมีบัตรอดีตสมาชิกรัฐสภา
อ่าน 148 ครั้ง
แบบคำขอหนังสือรับรองผู้ช่วยฯ
อ่าน 458 ครั้ง
แบบคำขอมีบัตรแสดงตนผู้ช่วยฯ
อ่าน 715 ครั้ง
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับส.ส., ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง, บุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่ส.ส., บุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญ, บุคคลเพื่อปฏิบัติงานของคณะทำงานทางการเมือง, กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ตำแหน่งอื่น update.gif
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับกรรมการ และอนุกรรมการ hot.gif
อ่าน 259 ครั้ง
แบบขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อ่าน 280 ครั้ง
หนังสือขอสละสิทธิการรับเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
อ่าน 146 ครั้ง
แบบแสดงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อ่าน 163 ครั้ง
ใบขอใช้บริการ ส.ส.
ใบขอรับบริการด้านวิชาการ
การขอหนังสือเดินทางของสมาชิก
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศ

หน้า : [1]
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats