หน้าหลัก >> ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ห้องข่าว >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/1/2563)
อ่าน 4 ครั้ง
ซื้อกล่องบรรจุเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/1/2563)
อ่าน 3 ครั้ง
จ้างงานพิมพ์อิงค์เจ็ทเคลือบด้าน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/1/2563)
อ่าน 5 ครั้ง
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฮน 6914 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/1/2563)
อ่าน 7 ครั้ง
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 41-6620 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/1/2563)
อ่าน 4 ครั้ง
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน วจท 201 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/1/2563)
อ่าน 4 ครั้ง
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน ฮภ 2992 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/1/2563)
อ่าน 4 ครั้ง
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน วม 2156 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/1/2563)
อ่าน 1 ครั้ง
ซื้อยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/1/2563)
อ่าน 1 ครั้ง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/1/2563)
อ่าน 15 ครั้ง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/1/2563)
อ่าน 17 ครั้ง
จ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณอาคารเครื่องส่งซอยอารีย์สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ (9/1/2563)
อ่าน 6 ครั้ง
จ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถนนประดิพัทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 รายการ (9/1/2563)
อ่าน 7 ครั้ง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษการ์ดสีขาว 150 แกรม ขนาด 31x43 นิ้ว จำนวน 20 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8/1/2563)
อ่าน 7 ครั้ง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6/1/2563)
อ่าน 7 ครั้ง
ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6/1/2563)
ซื้อสติ๊กเกอร์เคลือบด้าน Softmage จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/12/2562)
เช่าบริการอินเทอร์เน็ตเซลลูล่าร์ สำหรับ IPAD จำนวน ๓ เคื่อง รายการ Zoom in ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/12/2562)
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน วม 2156 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/12/2562)
อ่าน 15 ครั้ง
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน วม 2156 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/12/2562)
อ่าน 22 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats