สถานะ: ปิดรับความคิดเห็น
ขณะนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นแล้ว 24 คน
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. ....
ประเภทร่าง เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่เป็นร่างการเงิน
เสนอโดย นายปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่ กับคณะผู้เสนอ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา

    เพื่อยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ยังมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายอยู่ (จำนวน 17 ฉบับ) และเนื้อหาสาระที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ขัดกับหลักนิติธรรม และหลักการของระบอบประชาธิปไตย
    ประเทศไทยซึ่งเข้าสู่สภาวะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีรัฐสภาในการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องคงประกาศและคำสั่งเหล่านี้ไว้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

  1. ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับผลกระทบตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่ละฉบับ 
  2. ประชาชนทั่วไป

ประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น

สมควรยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือไม่