กลับหน้าหลัก

เมนูหลัก


 ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
                                 อ่านทั้งหมด...

วีดิทัศน์สำนักงานฯ  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสำนักงานฯ
แถลงข่าวเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียด ความเป็นมา ความคืบหน้าและงบประมาณ โครงการ ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

วันที่ 29 มี.ค. 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล และนายสุชาติ โรจน์ทองคำ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายพีระ นาควิมล ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และนายโชติจุฑา อาจสอน ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียด ความเป็นมา ความคืบหน้าและงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามลำดับ ดังนี้- นายโชติจุฑา อาจสอน แถลงประเด็นการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน และประเด็นกรณีเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้น- นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล แถลงประเด็นการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตลอดจนงานโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งระบบงานดังกล่าวที่ได้ออกแบบไว้เดิมนั้นยังจะต้องมีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และต้องปรับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ให้ทั้งสองสภา
สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ โดยมี Data Center เดียวกัน อีกทั้งเป็นการตอบรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล โดยนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษ และก้าวสู่ระบบ paperless จึงจำเป็นต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการเป็น Digital Parliament- นายพีระ นาควิมล แถลงประเด็นการขยายระยะเวลาในการก่อสร้าง ซึ่งการต่อสัญญานั้น ทางบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์ในการขยายเวลาก่อสร้างแต่อย่างใด แต่กลับทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขอต่อสัญญาหากไม่มีเหตุความจำเป็นดังที่ประสบอยู่ทั้งนี้ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวยืนยันว่า โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีความจำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้การใช้งานอาคารมีความสมบูรณ์แบบ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ตลอดจนปัจจุบันการก่อสร้างในส่วนโครงสร้างหลักได้คืบหน้าไปแล้ว หากไม่นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใส่ควบคู่กันก็จะเกิดผลเสียหายได้
download download Download all images download
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กฎหมายในกลุ่มอาเซียน ห้องข่าว
หอสมุดรัฐสภา กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา มาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สโมสรรัฐสภา
เงินอุดหนุนการวิจัย ของที่ระลึกของรัฐสภา Web Mail รางวัลพานแว่นฟ้า บทความเกี่ยวกับคดีของศาลปกครอง
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ระบบสมุดโทรศัพท์ สผ. บน Smart Phone ติดต่อรัฐสภา
ศูนย์การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ Intranet PMQA องค์กร สำนักงบประมาณของรัฐสภา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
รัฐสภาสีขาว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ชมรมรัฐสภาอาสา
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ email : webmaster@parliament.go.th http://www.parliament.go.th