กลับหน้าหลัก

เมนูหลัก


 ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
                                 อ่านทั้งหมด...

วีดิทัศน์สำนักงานฯ  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสำนักงานฯ
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะ ชี้แจงการของบเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

วันที่ 12 มี.ค. 2561

      วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสรศักดิ์ เพียรเวช
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ นายโชติจุฑา อาจสอน
ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน CAMA แถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ว่ามีส่วนงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ดาต้าเซ็นเตอร์ ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง และการปรับปรุง
ไอซีทีให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้น พร้อมชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๘ คนไม่ได้คัดค้าน และยืนยัน
การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าการของบประมาณเพิ่มเติม
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่วงเงิน ๘,๖๕๘ ล้านบาท สาเหตุที่ต้องของบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมตั้งไว้ ๓,๐๐๐ กว่า
ล้านบาท เนื่องจากที่ผ่านมา ไม่มีงบประมาณในเรื่องสาธารณูปโภค และระบบสารสนเทศ หรือ ไอที ซึ่งการขอ งบประมาณ
เพิ่มเติมเป็นไปตามการออกแบบที่ทันสมัยใหม่และมีความเหมาะสม
    นายโชติจุฑา กล่าวว่าเดิมปี ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่วงเงิน
๑๕,๐๐๐ กว่าล้านบาทเศษ โดยเป็นงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารหลัก ๑๑,๓๐๐ กว่าล้านบาท งบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท และงบประมาณสาธารณูปโภคและระบบประกอบอาคาร ๕๘๖ ล้านบาท
ในส่วนของการก่อสร้างอาคารหลักทางรัฐสภาได้มีการจัดจ้าง บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ในวงเงิน ๑๒,๒๘๐ ล้านบาท โดยในส่วนของงบสาธารณูปโภคและระบบประกอบอาคาร ๕๘๖ ล้านบาท ซึ่งเดิมการออกแบบ
การก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์เต็มระบบจะใช้งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท แต่เนื่องด้วยงบประมาณมีไม่เพียงพอ จึงต้องมี
การถอดงานบางส่วนออก ทั้งในส่วนงานโสตทัศนูปกรณ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานอื่น ๆ ทำให้ต้องมีงานต่าง ๆ เหล่านี้
เพิ่มเติมขึ้นมา ในส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาทนั้นยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่ได้
มีการกำหนดในเรื่องของดาต้าเซ็นเตอร์ ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง
  จากนั้นนายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าที่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ๑๘ คนคัดค้าน ขอชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งหรือคัดค้าน เพียงแต่ขอให้มีการพิจารณา
โดยรอบคอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งขอยืนยันว่าการดำเนินการ
ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ เนื่องจากยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเพิมเติมว่าปัจจุบันในการดำเนินการได้มีประสานเป็นการภายในกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงบประมาณ 
ในเรื่องรายละเอียดอย่างใกล้ชิดโดยหากได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 
 
download download Download all images download
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กฎหมายในกลุ่มอาเซียน ห้องข่าว
หอสมุดรัฐสภา กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา มาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สโมสรรัฐสภา
เงินอุดหนุนการวิจัย ของที่ระลึกของรัฐสภา Web Mail รางวัลพานแว่นฟ้า บทความเกี่ยวกับคดีของศาลปกครอง
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ระบบสมุดโทรศัพท์ สผ. บน Smart Phone ติดต่อรัฐสภา
ศูนย์การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ Intranet PMQA องค์กร สำนักงบประมาณของรัฐสภา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
รัฐสภาสีขาว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ชมรมรัฐสภาอาสา
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ email : webmaster@parliament.go.th http://www.parliament.go.th