« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 ห้องแสดงภาพรัฐสภา
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
รัฐสภา
ดูทั้งหมด
(เริ่มนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

View My Stats
รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล


นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

จังหวัดแพร่ เขตที่ 1 
พรรคพลังประชาชน 

ชื่อ-สกุล

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 

วันเดือนปีเกิด

2 พฤศจิกายน 2502

การศึกษา

ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 58/1 หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ยันตรกิจโกศล
ตำบล/แขวง ทุ่งกวาว อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด แพร่
รหัสไปรษณีย์ 54000
โทรศัพท์ : 0 5451 1026
โทรสาร : 0 5452 2695
อีเมล์ : woravat1@hotmail.com

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

ธุรกิจส่วนตัว

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

1.เลขานุการรัฐมนตรี(ทบวงมหาวิทยาลัย,กระทรวงแรงงาน,กระทรวงคมนาคม,กระทรวงวิทยาศาสตร์)
2.ประธานคณะอนุกรรมการธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์,ค่าจ้างที่ปรึกษาการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ของสภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-
ขออภัยเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ระบบจองเยี่ยมชมรัฐสภาปิดให้บริการชั่วคราว
แบบสา รวจความพงึพอใจการให้บริการนา ชมรัฐสภา
facebook เยี่ยมชมรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
หอสมุดรัฐสภา
วีดิทัศน์รัฐสภา


  • รัฐสภาไทย 2564    download_icon

  • The National Assembly of Thailand 2021    download_icon

  • นำชมรัฐสภาไทย    download_icon

  • บทบาทสภานิติบัญญัติแห่งชาติในประชาคมอาเซียน    download_icon

  • The National Legislative Assembly's Role in the ASEAN Community    download_icon

 แสดงทั้งหมด...