RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (17/01/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (17/01/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (10/01/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (10/01/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (27/12/2562)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ (22/01/2563) - อ่าน 22 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระเบียบวาระกระทู้ถามสด การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ (15/01/2563) - อ่าน 77 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระเบียบวาระกระทู้ถามสด การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ (18/12/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระเบียบวาระกระทู้ถามสด การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (11/12/2562) - อ่าน 124 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระเบียบวาระกระทู้ถามสด การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ (04/12/2562) - อ่าน 188 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngกำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ 1 2 และ 3 RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม - วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ (20/01/2563) - อ่าน 212 ครั้ง 1new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม - วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ (11/01/2563) - อ่าน 425 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ประจำวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม - วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ (04/01/2563) - อ่าน 399 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ - วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ (23/12/2562) - อ่าน 719 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ประจำวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม - วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ (15/12/2562) - อ่าน 383 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตรา ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์สภาผู้แทนราษฎร RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) (22/01/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ผลการประชุมคณะ กมธ. การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ครั้งที่ ๑๖ วันพุธที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓ (22/01/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ (20/01/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ (20/01/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ในการตรวจพื้นที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ม.ค. ๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (20/01/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ (17/01/2563) - อ่าน 5 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ (17/01/2563) - อ่าน 19 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพข่าวสภาผู้แทนราษฎร RSS
ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงข่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นหนังสือกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการตราร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่    ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงข่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นหนังสือกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการตราร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ (22/01/2563) - อ่าน 3 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ ๒    ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ ๒ (22/01/2563) - อ่าน 4 ครั้ง
รองประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม คนที่สี่ รับหนังสือจาก ผู้แทนชาวบ้าน หมู่บ้านพุลุ้ง หมู่ ๙ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เรื่อง ขอคัดค้านการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี    รองประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม คนที่สี่ รับหนังสือจาก ผู้แทนชาวบ้าน หมู่บ้านพุลุ้ง หมู่ ๙ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เรื่อง ขอคัดค้านการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (22/01/2563) - อ่าน 2 ครั้ง
ประชุมกระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนในแม่น้ำ คู คลอง ของ จ.สุพรรณบุรี     ซึ่งนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม    ประชุมกระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนในแม่น้ำ คู คลอง ของ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม (22/01/2563) - อ่าน 6 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  "งานแปลประเภทกฎอัยการศึก (พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ) ของประเทศญี่ปุ่น แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย (20/12/2562) - อ่าน 87 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาษาอังกฤษ) (11/01/2562) - อ่าน 646 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งและผลประโยชน์ตอนแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาษาอังกฤษ) (04/12/2561) - อ่าน 667 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  Thai Constitution 2017 (Chapter 7: Parliament) Arabic Version (09/11/2560) - อ่าน 17151 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาษาอังกฤษ) (17/10/2560) - อ่าน 973 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

ฟังย้อนหลัง รายการเจตนารมณ์กฎหมาย สถานีวิทยุรัฐสภา กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง สภาผู้แทนราษฎร


images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข้อมูลเผยแพร่ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ผู้ตรวจการแผ่นดินไทย: เวทีผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Ombudsman Forum: SEAOF) (24/12/2562) - อ่าน 73 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  จัดระเบียบบิ๊กไบต์: การสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ (29/10/2562) - อ่าน 451 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  คลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) กับการปรับโฉมใหม่ระบบงานภาครัฐ (22/10/2562) - อ่าน 610 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แนวทางการจัดการความขัดแย้งคนกับช้างป่า (04/10/2562) - อ่าน 1522 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  มาตรการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (12/09/2562) - อ่าน 775 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngบทความวิชาการ Academic Focus RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 (17/01/2563) - อ่าน 51 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 147 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (20/11/2562) - อ่าน 201 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา (24/10/2562) - อ่าน 622 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ถ่านหิน: ภัยมืดจากโลกพลังงาน (08/10/2562) - อ่าน 441 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แนวทางการเตรียมรับมือกับการสูญเสียอัตรากำลังคนภาครัฐจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (27/09/2562) - อ่าน 299 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (18/06/2562) - อ่าน 568 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ส.ส. ส.ว. กรรมาธิการ (22/05/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบฟอร์มสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อการดำเนินงานในกระบวนการตามหน้าที่ของ รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร - อ่าน 1037 ครั้ง hot.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำร้องขอตรวจดูรายงานการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร - อ่าน 173 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแจ้งลาการประชุม - อ่าน 441 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอหนังสือรับรองสมาชิกฯ - อ่าน 328 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแจ้งเปลี่ยนสถานที่ติดต่อของสมาชิกฯ - อ่าน 191 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอเปลี่ยนลายมือชื่อ - อ่าน 211 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวฯ - อ่าน 416 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรแสดงตนสมาชิกฯ - อ่าน 292 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรอดีตสมาชิกรัฐสภา - อ่าน 180 ครั้ง
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอหนังสือรับรองผู้ช่วยฯ - อ่าน 570 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...  

ถ่ายทอดสดประชุมสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คลิกดูข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานตัว
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats