RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (31/07/2563) new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (31/07/2563) new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (24/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (24/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (17/07/2563)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (29/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (22/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยววาจา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (14/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (08/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ (24/06/2563)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngกำหนดการประชุมของ คณะกรรมาธิการ ๑ คณะกรรมาธิการ ๒ คณะกรรมาธิการ ๓ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  กำหนดการประชุมของคณะกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ประจำวันจันทร์ที่ ๓ - วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (03/08/2563) 1new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  กำหนดการประชุมของคณะกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ - วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (28/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  กำหนดการประชุมของคณะกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ - วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (20/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  กำหนดการประชุมของคณะกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ - วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (13/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  กำหนดการประชุมของคณะกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ประจำวันจันทร์ที่ ๖ - วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (07/07/2563)
แสดงทั้งหมด...  

ขอเชิญสมาชิกตรวจสำเนารายงานการประชุม
การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. มาตรา77 ของรัฐธรรมนูญ
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์สภาผู้แทนราษฎร RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) (31/07/2563) 1new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) (29/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ (23/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ (22/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สรุปความคืบหน้าผลการประชุมพิจารณางบประมาณของคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ (20/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา ครั้งที่ ๒๕ (20/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ (16/07/2563)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพข่าวสภาผู้แทนราษฎร RSS
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าว    นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าว (04/08/2563)
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง รับยื่นหนังสือจากนายภัทรพล นิธิสุนธร ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว      รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง รับยื่นหนังสือจากนายภัทรพล นิธิสุนธร ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว (04/08/2563)
โฆษกคณะ กมธ.การตำรวจ แถลงข่าว    โฆษกคณะ กมธ.การตำรวจ แถลงข่าว (04/08/2563)
โฆษกคณะ​ กมธ.​ วิสามัญ​พิจารณา​ร่าง​ พ.ร.บ.​ งบประมาณรายจ่าย​ประ​จำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ ๒๕๖๔​ แถลงข่าว    โฆษกคณะ​ กมธ.​ วิสามัญ​พิจารณา​ร่าง​ พ.ร.บ.​ งบประมาณรายจ่าย​ประ​จำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ ๒๕๖๔​ แถลงข่าว (04/08/2563)
แสดงทั้งหมด...  


ฟังย้อนหลัง รายการเจตนารมณ์กฎหมาย สถานีวิทยุรัฐสภา กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง สภาผู้แทนราษฎร


images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข้อมูลเผยแพร่ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 (22/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตำรวจชุมชนของประเทศสิงคโปร์ (15/06/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ผู้ตรวจการแผ่นดินไทย: เวทีผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Ombudsman Forum: SEAOF) (24/12/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  จัดระเบียบบิ๊กไบต์: การสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ (29/10/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  คลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) กับการปรับโฉมใหม่ระบบงานภาครัฐ (22/10/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngบทความวิชาการ Academic Focus RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  วิวัฒนาการในการปรับปรุงกระทรวงของประเทศไทย (03/07/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ (08/06/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  มลพิษในการขนถ่ายสินค้าทางทะเล บริเวณเกาะสีชัง (27/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (18/05/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ก๊าซชีวภาพผลผลิตจากมูลสัตว์ สู่พลังงานทดแทน (21/04/2563)
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (18/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ส.ส. ส.ว. กรรมาธิการ (22/05/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบฟอร์มเกี่ยวกับ การพิจารณากฎหมาย การประชุมสภา hot.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแจ้งลาการประชุม
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำร้องขอตรวจดูรายงานการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรแสดงตนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรแสดงตนบุคคลในคณะกรรมาธิการฯ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรแสดงตนผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยดำเนินงาน/ผู้ชำนาญการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สำหรับส่งเอกสารและเผยแพร่
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอเปลี่ยนลายมือชื่อ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แสดงทั้งหมด...  

ถ่ายทอดสดประชุมสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แจ้งปัญหาฝุ่น PM2.5
คลิกดูข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานตัว
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คลังคำศัพท์รัฐสภา
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐  e-Mail : webmaster@parliament.go.th  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats