หน้าหลัก >> ประมวลภาพกิจกรรม
รัฐสภาคู่ประชาชน >> การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย >> ประมวลภาพกิจกรรม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย/เสวนา และเข้าร่วมการแข่งขัน e - Initiative HACKATHON
(15/6/2563)
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(15/6/2563)
ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
(29/5/2563)
บรรยายให้ความรู้ในกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนอันเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติอนุกรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... ณ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
(10/10/2562)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. ....
(20/6/2562)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(11/5/2561)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
(11/5/2561)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
(11/5/2561)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ....
(11/5/2561)
การเสนอกฎหมาายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติแร่ทองคำและควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. ....
(11/5/2561)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
(11/5/2561)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
(11/5/2561)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(11/5/2561)
รูปภาพกิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ (ชุดที่๓)
(26/7/2555)
รูปภาพกิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ (ชุดที่๒)
(26/7/2555)
รูปภาพกิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ (ชุดที่๑)
(26/7/2555)
รูปภาพกิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ชุดที่๔)
(20/7/2555)
รูปภาพกิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ชุดที่๓)
(20/7/2555)
รูปภาพกิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ชุดที่๒)
(20/7/2555)
รูปภาพกิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ชุดที่๑)
(20/7/2555)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า