วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสะท้อนปัญหา อุปสรรคในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถยืนยันตัวบุคคล
และตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เพื่อให้
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้แนวคิด
ในการออกแบบ Platform การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ทางอิเล็กทรอนิกส์

 

รางวัลการแข่งขัน (ในแต่ละภูมิภาคที่จัดการแข่งขัน)

ทีมชนะเลิศ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 7,000 บาท
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 5,000 บาท
ทีมชนะเลิศในแต่ละภูมิภาค จะได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงาน เพื่อรับโล่รางวัลกับประธานรัฐสภา ณ กรุงเทพมหานคร

 


หัวข้อในการแข่งขัน e-Initiative HACKATHON

เพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์ออกแบบ Platform ด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ภายใน 17 ชั่วโมง ภายใต้หัวข้อ “Change role, Change form, Make it easy with e-Initiative ปรับบทบาท เปลี่ยนรูปแบบ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย
e-Initiative” โดยมีโจทย์ คือ
1. เราจะทำอย่างไรให้การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. เราจะทำอย่างไรให้มีเครื่องมือในการยืนยันตัวบุคคล และตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วถูกต้อง และลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้


ลำดับ

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน

1. ความสามารถในการยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของประชาชนได้ 30
2. สามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ 30
3. รูปแบบความสวยงาม การใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อนสำหรับประชาชน (User Interface) 20
4. การบริหารเวลา การนำเสนอผลงาน (Demo/Prototype) ต่อคณะกรรมการ 20
ผลคะแนนรวม 100

ภาค

รับสมัคร

วันประกาศรายชื่อ

วันแข่งขัน

ภาคใต้

ตั้งแต่วันนี้ – 14 ก.ค. 63

วันที่ 15 ก.ค. 63

วันที่ 18-19 ก.ค. 63
โรงแรม ลีการ์เด้นท์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

ภาคเหนือ

ตั้งแต่วันนี้ – 13 ก.ค. 63

วันที่ 14 ก.ค. 63

วันที่ 1 - 2 ส.ค. 63
โรงแรม ฟูรามา
จังหวัดเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งแต่วันนี้ – 5 ส.ค. 63

วันที่ 6 ส.ค. 63

วันที่ 22 - 23 ส.ค. 63
โรงแรม อวานี จังหวัดขอนแก่น

ภาคกลาง

ตั้งแต่วันนี้ – 20 ส.ค. 63

วันที่ 21 ส.ค. 63

วันที่ 8 - 9 ก.ย. 63
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล
ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


ตารางกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้เข้าร่วมการรับฟัง 2. ผู้เข้าแข่งขัน

กิจกรรมวันที่ 1 รายละเอียด

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 12.00 น.

การบรรยาย ในหัวข้อ “การเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่”

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.

การเสวนาในหัวข้อ “สภาพปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนและความคาดหวังในอนาคต”

16.00 - 16.30 น.

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวขอบคุณผู้เข้ารับฟัง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าแข่งขัน
จำนวน 10 ทีม

18.00 - 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 - 21.00 น.

ชี้แจงรายละเอียด กติกา โจทย์ แนะนำ Coach (Demo/Prototype)
1st Sprint (ช่วงที่ 1) : Hacking (Hacker แต่ละทีมเริ่มทำงาน
: Coach ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับ

21.00 น. เป็นต้นไป

Hacker เข้าพักตามห้องที่จัดไว้ให้


กิจกรรมวันที่ 2 รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าแข่งขัน
จำนวน 10 ทีม

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

2nd Sprint (ช่วงที่ 2) : Hacking (Hacker แต่ละทีมเริ่มทำงาน)
: Coach ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับ

ทั้งนี้ ช่วงเวลาดังกล่าวผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องเตรียมนำเสนอผลงาน

12.00 น.

ปิดการ hacking (Deadline) ส่งไฟล์ผลงานให้คณะกรรมการ

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.

นำเสนอผลงาน ในรูปแบบ Demo/Prototype ต่อคณะกรรมการ ทีมละ 10 นาที

16.00 – 16.30 น.

ตัดสินการแข่งขัน และประกาศผลการ
แข่งขันพร้อมมอบรางวัล


สอบถามข้อมูลติดต่อ

กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ 09 3303 0509


กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ที่อยู่ : รัฐสภา ถนนสามเสน ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๙ ๓๓๐๓ ๐๕๐๙
null
Initiativeprocess@parliament.go.thnullการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย รัฐสภา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า