Untitled Document
Untitled Document


 

 

สถิติเว็บไซต์
ประกาศ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารฯ
images/bullet/dia_olive.gif  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (07/04/2563)
images/bullet/dia_olive.gif  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวส (12/06/2561)
images/bullet/dia_olive.gif  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (11/06/2561)
images/bullet/dia_olive.gif  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (10/05/2560)
images/bullet/dia_olive.gif  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (30/03/2560)
images/bullet/dia_olive.gif  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (24/02/2560)
images/bullet/dia_olive.gif  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรค (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (25/04/2559)
images/bullet/dia_olive.gif  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม (06/03/2558)
images/bullet/dia_olive.gif  ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ (04/07/2556)
images/bullet/dia_olive.gif  ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ และการอนุญาต ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ (01/06/2554)
อ่านทั้งหมด>>...
ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารฯ
images/bullet/dia_olive.gif  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (09/06/2559)
images/bullet/dia_olive.gif  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (09/06/2559)
images/bullet/dia_olive.gif  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ (09/06/2559)
images/bullet/dia_olive.gif  ระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (06/03/2556)
images/bullet/dia_olive.gif  ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (01/06/2554)
images/bullet/dia_olive.gif  ระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ (01/06/2554)
อ่านทั้งหมด>>...
คำสั่ง ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารฯ
images/bullet/dia_olive.gif  คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๒๘๕๐/๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ต้องเปิดเผย ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (03/02/2560)
images/bullet/dia_olive.gif  คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๒๓๖๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (26/10/2559)
images/bullet/dia_olive.gif  คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๑๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ (16/03/2559)
images/bullet/dia_olive.gif  คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๓๒๗๐/๒๕๕๕ เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ต้องเปิดเผย ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (21/02/2555)
อ่านทั้งหมด>>...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายงานงบการเงิน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
Untitled Document