รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ
นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์


นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
 
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 2 
พรรคพลังประชาชน 

ชื่อ-สกุล

นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์

วันเดือนปีเกิด

15 มิถุนายน 2505

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 186 หมู่ที่ 6 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน เขื่อนสิริกิติ์
ตำบล/แขวง ท่าเสา อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

ธุรกิจส่วนตัว

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

1.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี 2538
2.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2544
3.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2548

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
หอสมุดรัฐสภา
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ๒๕๖๔    download_icon

  • ๗๐ ปี แห่งสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยในสหภาพรัฐสภา    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวง ร.๙ ภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐ e-Mail : webmaster@parliament.go.th [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats