กลับหน้าหลัก
 

เมนูหลัก

 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
วีดิทัศน์สภาขับเคลื่อนฯ
 • ขอเชิญผู้สนใจส่งประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า   
 • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ   
 • โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ   
 • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  คลิกเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครงาน

  images/design/parcy01/i_a1.jpgภาพข่าวสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
  ประชุมคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ
  ประชุมคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ (04/05/2559)
  ข่าวน่าสนใจ
  ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ของคณะกรรมการประสานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ของคณะกรรมการประสานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (04/05/2559)
  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้บริหารของสำนักงานฯ มอบกระเช้าผลไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดแด่ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้บริหารของสำนักงานฯ มอบกระเช้าผลไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดแด่ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง (04/05/2559)
  การประชุมคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
  การประชุมคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (03/05/2559)
  รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง เดินทางไปร่วมสวดพระอภิธรรม นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี
  รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง เดินทางไปร่วมสวดพระอภิธรรม นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี (03/05/2559)
  อ่านทั้งหมด

  images/design/parcy01/i_a1.jpgประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร RSS
  images/design/parcy01/note.png  การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (28/04/2559)
  images/design/parcy01/note.png  รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เร่งบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบกู้ชีพฉุกเฉิน (26/04/2559)
  images/design/parcy01/note.png  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และ สถานที่สอบ (26/04/2559)
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ ๑๓๔ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (12/04/2559)
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ ๑๓๔ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (12/04/2559)
  images/design/parcy01/note.png  ข่าวประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ ๑๓๔ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (12/04/2559)
  images/design/parcy01/note.png  ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (05/04/2559)
  images/design/parcy01/note.png  สรุปรายงานการเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สหราชอาณาจักรฯ ของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - สหราชอาณาจักรฯ (28/03/2559)
  images/design/parcy01/note.png  สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเร่งผลักดันการพัฒนากฎหมายภายในให้เป็นโครงการนำร่องเพื่อรองรับการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ พร้อมจับมือองค์กรเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน (25/03/2559)
  images/design/parcy01/note.png  สำนักงำนศูนย์ประชำคมอำเซียนของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรเร่งผลักดันกำรพัฒนำกฎหมำยภำยในให้เป็นโครงกำรนำร่องเพื่อรองรับกำรทำงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติ พร้อมจับมือองค์กรเครือข่ำยเดินหน้ำขับเคลื่อนประชำคมอำเซียน (23/03/2559)
  อ่านทั้งหมด

  คลิกเข้าสู่ระบบรับฟังความคิดเห็น

  รายงานวาระปฏิรูปฯ


  คลิกเข้าเว็บตอบแบบสำรวจ

  ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กฎหมายในกลุ่มอาเซียน ห้องข่าว หอสมุดรัฐสภา
  หนังสือและสื่อเผยแพร่ กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ยุวชนประชาธิปไตย มาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  สโมสรรัฐสภา เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของที่ระลึกของรัฐสภา Web Mail ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๕๙
  รางวัลพานแว่นฟ้า บทความเกี่ยวกับคดีของศาลปกครอง ติดต่อรัฐสภา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร ระบบ Intranet PMQA องค์กร สำนักงบประมาณของรัฐสภา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รัฐสภาสีขาว เงินทุนหมุนเวียนให้ข้าราชการกู้ยืมเพื่อชำระหนี้ เค้าโครงผลงานขอรับการประเมินประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ