1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

images/newsapa2/topic3.png
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายสุชาติ โรจน์ทองคำ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความพร้อมและทดสอบระบบ ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร    ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายสุชาติ โรจน์ทองคำ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความพร้อมและทดสอบระบบ ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (15/08/2562)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้บริหารส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมคณะสื่อมวลชนตรวจระบบความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภา    ประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้บริหารส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมคณะสื่อมวลชนตรวจระบบความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภา (15/08/2562)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑    ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (14/09/2561)
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่    ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (06/08/2561)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ชี้แจงทำความเข้าใจสื่อมวลชนประเด็นการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ชี้แจงทำความเข้าใจสื่อมวลชนประเด็นการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (18/05/2561)
แสดงทั้งหมด >>
   
ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ :
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ 4 พ.ค. 59) 

View My Stats
ฝ่ายเลขานุการโครงการ
โทร. 02 667 4943-4
โทรสาร 02 667 4941
http://www.parliament.go.th/newsapa E-Mail : newsapa@parliament.go.th