เสาประชาคมการเมือง ความมั่นคงอาเซียน เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งหมด
ค้นพบข้อมูล 217 รายการ
เลขที่ หมวดหมู่ ประเภท ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ สถานที่ลงนาม วันที่ลงนาม / วันที่ได้รับการลงมติยอมรับ สถานะการให้สัตยาบัน การเริ่มมีผลบังคับใช้ สถานะการมีผลบังคับใช้ สาระสำคัญ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
83 - เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กฎบัตร กฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน CHARTER OF THE ASEAN UNIVERSITY NETWORK - 30 พฤศจิกายน 1995
(ไม่บังคับใช้) กฎบัตรนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนรับเอากฎบัตรไปปฏิบัติ
เพื่อขยายการเรียนของอาเซียนให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตรของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้มีโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้ง ASEAN

...ดูทั้งหมด

1. AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN UNIVERSITY NETWORK
82 - เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความตกลง ความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ASEAN Agreement in Electronic Commerce กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 22 มกราคม 2019
ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ตระหนักถึง การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน ลดอุปสรรคของการเริ่มต้นธุรกิจและลดต้นทุนการดำเนินงานสำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจรายย่อย ขนาดย่อมและขนาดกลาง โดยระบุถึงการยืนยันตัวบุคคลทาง

...ดูทั้งหมด

81 - เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความตกลง ASEAN Agreement on Electronic Commerce ฮานอยม เวียดนาม 22 มกราคม 2562
80 - เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความตกลง ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ Agreement on the Establishment of the ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre Agreement) เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
(การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 19)
17 พฤศจิกายน 2554
ไทยได้ส่งหนังสือแจ้งความจำนงเข้าร่วม (Letter of Notification) ไปยังเลขาธิการอาเซียนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ข้อ 16
ความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการส่งมอบหนังสือแสดงเจตนาผูกพันฉบับที่ 10 ไปยังเลขาธิการอาเซียน
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ เป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการดำเนินการตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองสถานการณ

...ดูทั้งหมด

79 - เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความตกลง ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Biodiversity (ACB Agreement) ลงนามที่เมืองหลวงของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ 12 กันยายน 2548
ไทยได้ส่งมอบสัตยาบันสารไปยังเลขาธิการอาเซียนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดย ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีประเทศภาคีที่ได้ให้สัตยาบันแล้วรวมทั้งหมด 8 ประเทศ จาก 10 ประเทศที่ร่วมลงนาม
ข้อ 14
ความตกลงนี้ต้องได้รับการให้สัตยาบันจากรัฐภาคี และจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการส่งมอบสัตยาบันสารฉบับที่ 6 ไปยังเลขาธิการอาเซียน
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ มีวัตถุประสงค์คือการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพในอาเซียน  ตามมติรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของอาเซียน เพื่อเป็นกลไกสำหรับประเทศสมาชิกอาเ

...ดูทั้งหมด

78 - เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความตกลง ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว 26 กรกฎาคม 2548
ไทยได้ส่งมอบสัตยาบันสารไปยังเลขาธิการอาเซียนเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ข้อ 33
ความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 นับจากวันที่มีการส่งมอบสัตยาบันสาร ภาคยานุวัติสาร หรือหนังสือแสดงการยอมรับฉบับที่ 10
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติในลักษณะครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีกลไกที่มี

...ดูทั้งหมด

77 - เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความตกลง ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ASEAN Agreement on Trans boundary Haze Pollution กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 10 มิถุนายน 2545
ไทยได้ส่งมอบสัตยาบันสารไปยังเลขาธิการอาเซียนเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2546 โดยไทยเป็นประเทศลำดับที่ 6 ที่ได้ให้การสัตยาบัน
ข้อ 29
ความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 นับจากวันที่มีการส่งมอบสัตยาบันสาร ภาคยานุวัติสาร หรือหนังสือแสดงการยอมรับฉบับที่ 6
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนในการดำเนินมาตรการป้องกัน ติดตามตรววจสอบ และควบคุมการเกิดไฟป่าและการเผาในที่โล่ง และเพิ่มช่องทาง

...ดูทั้งหมด

76 - เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กฎบัตร กฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน Charter of the ASEAN University Network (AUN Charter) - 30 พฤศจิกายน 2538
ข้อ 16
กฎบัตรนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับการลงนามจากรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลด้านการอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538
76.1 - เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความตกลง ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน Agreement on the Establishment of the ASEAN University Network (AUN Agreement) ลงนามที่เมืองหลวงของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ 30 พฤศจิกายน 2538
ข้อ 11
ความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ได้มีการลงนามโดยสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม และจะมีผลผูกพันต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าสมาชิกจะมีความเห็นร่วมกันให้ความตกลงเป็นอันสิ้นสุด
มีผลบังคับใช้
75 - เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความตกลง ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนวัฒนธรรมอาเซียน Agreement on the Establishment of the ASEAN Cultural Fund (ACF Agreement) กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 2 ธันวาคม 2521
ข้อ 6
ความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ได้มีการลงนาม และจะมีผลผูกพันต่อเนื่องไปจนกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกจะมีความเห็นชอบร่วมกันให้ความตกลงเป็นอันสิ้นสุด
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2521
75 - เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พิธีสาร Protocol 2 Designation of Frontier Posts เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 4 พฤษภาคม 2561
ยังไม่มีผลใช้บังคับ
74 - เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความตกลง ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนและกิจกรรมทางวัฒนธรรม Agreement for the Promotion of Cooperation in Mass Media and Cultural Activities คาเมรอน ไฮแลนส์ ประเทศมาเลเซีย 17 ธันวาคม 2512
ข้อ 6
ความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ได้มีการลงนาม
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2512
74 - เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรอบความตกลง กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารทางบกข้ามแดน ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles (CBTP) ประเทศสิงคโปร์ 13 ตุลาคม 2560
73 - เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความตกลง ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน Agreement on the Establishment of the ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses - 9 สิงหาคม 2560
ยังไม่มีผลบังคับใช้
72 - เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความตกลง ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งสำนักเลขาธิการระดับภูมิภาคสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat for the Implementation of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 30 ธันวาคม 2558
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการฝึกฝนและการฝึกอบรมที่เน้นพัฒนาสมรรถนะสำหรับบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อ

...ดูทั้งหมด

71 - เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความตกลง ความตกลงอาเซียนว่าด้วยข้อบังคับเครื่องมือแพทย์ ASEAN Agreement on Medical Device Directive (AMDD) กรุงเทพฯ ประเทศไทย 21 พฤศจิกายน 2557
มาตรา 22 • ความตกลงนี้ต้องได้รับการให้สัตยาบัน และ/หรือได้การยอมรับจากรัฐภาคีตามกระบวนการภายในของแต่ละรัฐ • ความตกลงนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับรัฐภา

...ดูทั้งหมด

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เป็นความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีข้อบังคับว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าอันเนื่องมาจากมาตรการทางเทคนิคของกฎระเบียบที่แตกต่างกัน และเพื่อคุ้มครองหรือใ

...ดูทั้งหมด

70 - เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บันทึกความเข้าใจ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบอาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ Memorandum of Understanding on ASEAN Co-Operation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ 24 กันยายน 2557
ข้อ 14
บันทึกความเข้าใจนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ได้มีการลงนาม และจะมีผลผูกพันต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบอาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ มีวัตถุประสงค์หลักของแผนการดังนี้: • เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอำนาจ การต่อรองในเรื่องการค้าผลิตภัณฑ์เก

...ดูทั้งหมด

69 - เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความตกลง ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (MNP Agreement) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 19 พฤศจิกายน 2555
ไทยได้ส่งหนังสือแจ้งความจำนงเข้าร่วม (Letter of Notification) ไปยังเลขาธิการอาเซียนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
มาตรา 16
ความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดได้แจ้งหรือส่งหนังสือแจ้งการให้สัตยาบันต่อเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะต้องไม่เกินกำหนด 180 วันหลังจากวันที่ได้ลงนามในความตกลง
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุนระหว่างประเทศสมาช

...ดูทั้งหมด

1. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
2. พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
3. เนื่องจากเป็นการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบอาชีพที่เป็นบุคคลธรรมดาของอาเซียน ทั้งนี้ กฎหมายไทยไม่มีข้อกำหนดห้าม คนต่างด้าวในการประกอบอาชีพดังกล่าว ประกอบกับการเข้ามาประกอบอาชีพของบุคคลดังกล่าวยังคงต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องขอ
68 - เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความตกลง ความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร ASEAN Agreement on Customs (AAC) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 30 มีนาคม 2555
ไทยได้ส่งหนังสือแจ้งความจำนงเข้าร่วม (Letter of Notification) ไปยังเลขาธิการอาเซียนเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556
มาตรา 63 ความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดได้แจ้ง หรือหากจำเป็น ส่งมอบสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียน ตามกระบวนการภายในของแต่ละรัฐ ซึ่งจะต้องไม่เกินกำหนด 180 วันนับจากวันที่ได้มี

...ดูทั้งหมด

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เป็นความตกลงอาเซียนด้านศุลกากรฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขจากฉบับเดิม ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ให้มีความละเอียด ครอบคลุมในเรื่องพิธีปฏิบัติทางศุลกากร เพื่อให้สอดรับกับ ASEAN Tr

...ดูทั้งหมด

68.1 - เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความตกลง ความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร ASEAN Agreement on Customs (ACC) จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 1 มีนาคม 2540
มาตรา 13
ความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกทั้งหมดได้มีการส่งมอบสัตยาบันสารหรือหนังสือแสดงการยอมรับไปยังเลขาธิการอาเซียน
ความตกลงนี้ได้ถูกยกเลิกและแทนที่ด้วย ASEAN Agreement on Customs ลงนามเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร เป็นผลจากการประชุมอธิบดีกรมศุลกากรอาเซียนเมื่อวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2539 ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยความตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้มีการร่วมมือด้านศุลกากรในอาเซียนมากขึ้น เ

...ดูทั้งหมด