แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....
ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 
............................................................................................
 
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จำนวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. .... จำนวน 7 ข้อ

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ และเติมข้อความ)
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ (ปี)
20 หรือต่ำกว่า
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา หรือต่ำกว่า
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการบำนาญ
ค้าขาย/ทำธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ โปรดระบุ


5. ท่านเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัตินี้ในฐานะใด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
ประชาชนทั่วไป

ส่วนที่ 2. ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ และเติมข้อความ)
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้สิทธิของบุคคลในการได้รับอากาศสะอาดได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องอำนวยการและกำกับดูแลการจัดการร่วมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ ภาคประชาสังคม
เหมาะสม เพราะ


ไม่เหมาะสม เพราะ


ข้อเสนอแนะ


3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพของอากาศและผลกระทบของคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมีส่วนร่วมกับรัฐ ในการกำหนดนโยบาย จัดทำกฎหมาย กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม
เหมาะสม เพราะ


ไม่เหมาะสม เพราะ


ข้อเสนอแนะ


4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้มีคณะกรรมการร่วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออากาศสะอาด คณะกรรมการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ และองค์การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ (อ.อ.ส.ส.) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนแม่บทฯ การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม่บทฯ การกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ควบคุมดูแลกองทุน และกำกับดูแล ติดตาม และดำเนินการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงมิติสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม
เหมาะสม เพราะ


ไม่เหมาะสม เพราะ


ข้อเสนอแนะ


5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการให้มีเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออากาศสะอาด ได้แก่ ภาษีเพื่ออากาศสะอาด เงินบำรุงกองทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ ระบบฝากไว้ได้คืน การกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล่อยหมอกควันพิษ การประกันความเสียหาย ตลอดจนมาตรการส่งเสริม สนับสนุน และมาตรการอื่น ๆ
เหมาะสม เพราะ


ไม่เหมาะสม เพราะ


ข้อเสนอแนะ


6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดโทษทางอาญาตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ อย่างไร
เหมาะสม เพราะ


ไม่เหมาะสม เพราะ


ข้อเสนอแนะ


7. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
* สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะเก็บข้อมูลบัตรประชาชนของท่าน เป็นความลับและรายละเอียดของการแสดงความเห็นบุคคลอื่นไม่สามารถดูได้