แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 
............................................................................................
 
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จำนวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน 14 ข้อ

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ และเติมข้อความ)
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ (ปี)
20 หรือต่ำกว่า
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา หรือต่ำกว่า
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการบำนาญ
ค้าขาย/ทำธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ โปรดระบุ


5. ท่านเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัตินี้ในฐานะใด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
อธิบดีกรมทางหลวง
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
ประธานหอการค้าจังหวัด
นายกเทศมนตรีนคร หรือนายกเทศมนตรีเมือง
นายกเทศมนตรีตำบล หรือนกยกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกเมืองพัทยา
ประชาชนทั่วไป

ส่วนที่ 2. ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ และเติมข้อความ)
1. ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อเพิ่มอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำบริการขนส่งสาธารณะและมีบทบาทในการจัดการระบบขนส่งสาธารณะในท้องที่ของตนเอง อันเป็นไปตามร่างพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


2. ท่านเห็นด้วยกับการเพิ่มหลักการเพื่อกำหนดให้มี "คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกรุงเทพมหานคร" ซึ่งมีการกำหนดองค์ประกอบ อำนาจและหน้าที่ และผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ตามร่างมาตรา 5 และการแก้ไขเพิ่มเติมความหมายของนิยามคำว่า "คณะกรรมการ" ให้มีนัยรวมถึง "คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกรุงเทพมหานคร" ตามร่างมาตรา 3 รวมถึงการกำหนดให้นำมาตราต่าง ๆ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม ตามร่างมาตรา 8 หรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


3. ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ "คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด" ทุกจังหวัดตามร่างมาตรา 6 และเห็นด้วยกับการกำหนดที่มาของ "ผู้แทนเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในเขตจังหวัด" และ "ผู้แทนเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัด" ซึ่งเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด ตามร่างมาตรา 7 หรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วย


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


4. ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางไม่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการขนส่งทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร ตามร่างมาตรา 9 หรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


5. ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดตามร่างมาตรา 10 หรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


6. ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด มีอำนาจตั้งคณะอนุกรรมการ ตามร่างมาตรา 11 หรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


7. ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อมิให้เฉพาะคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเท่านั้นที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางตามร่างมาตรา 12 หรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


8. ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกอบการรับจัดการขนส่งต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามร่างมาตรา 13 หรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


9. ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการเป็น ผู้กำหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่งตามร่างมาตรา 14 หรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


10. ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดให้มีสถานีขนส่ง การกำหนดค่าบริการในการดำเนินการของสถานีขนส่ง และการจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งโดยบุคคลอื่นใด ตามร่างมาตรา 16 หรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


11. ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามร่างมาตรา 4 และเพื่อให้ประธานคณะกรรมการมีอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ และให้บุคลากรสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นนายสถานีและเจ้าหน้าที่สถานีด้วยก็ได้ตามร่างมาตรา 17 หรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


12. ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับสถานีขนส่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยและให้ประธานคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับสถานีขนส่งก็ได้ ตามร่างมาตรา 18 หรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


13. ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมกรณีกำหนดอายุของใบอนุญาตตามร่างมาตรา 19 กรณีกำหนดอัตราเรียกเก็บค่าบริการตามร่างมาตรา 20 และกรณีกำหนดให้ผู้ขับรถที่ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการตามร่างมาตรา 21 ซึ่งให้ "คณะกรรมการ" ตามนัยของร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นผู้กำหนด หรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


14. ท่านมีความเห็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ อย่างไร
* สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะเก็บข้อมูลบัตรประชาชนของท่าน เป็นความลับและรายละเอียดของการแสดงความเห็นบุคคลอื่นไม่สามารถดูได้