แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 
............................................................................................
 
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จำนวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... จำนวน 10 ข้อ

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ และเติมข้อความ)
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ (ปี)
20 หรือต่ำกว่า
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา หรือต่ำกว่า
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการบำนาญ
ค้าขาย/ทำธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ โปรดระบุ


5. ท่านเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัตินี้ในฐานะใด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมควบคุมมลพิษ
องค์กรภาคประชาสังคมด้านการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป

ส่วนที่ 2. ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ และเติมข้อความ)
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดบทนิยาม เช่น คำว่า "สารมลพิษ" "บัญชีรายชื่อสารมลพิษ" "แหล่งกำเนิดมลพิษ" "สารมลพิษซึ่งไม่มีแหล่งกำเนิดแน่นอน" "การปล่อยสารมลพิษ" "การเคลื่อนย้ายสารมลพิษ" (ร่างมาตรา 3)
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องดังต่อไปนี้ เช่น กำหนดบัญชีรายชื่อสารพิษ เกณฑ์ปริมาณการผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ประเภทและขนาดของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องจัดทำรายงาน บริเวณพื้นที่ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ คำนวณ ประเมินปริมาณสารมลพิษที่ปล่อยหรือเคลื่อนย้ายออกสู่สิ่งแวดล้อม แบบในการจัดทำรายงาน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเผยแพร่ข้อมูล พิจารณากำหนดโทษทางปกครอง (ร่างมาตรา 5 และร่างมาตรา 6) กำหนดประเภทแหล่งกำเนิดสารมลพิษชนิดซึ่งไม่มีแหล่งกำเนิดแน่นอน (ร่างมาตรา 15) รวมถึงให้มีอำนาจและหน้าที่พิจารณาออกระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบข้อกำหนดและวิธีการปฏิบัติงานที่กรมควบคุมมลพิษเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูล การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพของระบบการจัดการฐานข้อมูล (ร่างมาตรา 24)
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้คณะกรรมการ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่งจำนวนสี่คน ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านคุณภาพ จำนวนไม่เกินหกคน (ร่างมาตรา 23)
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐที่ผลิต มีไว้ในครอบครอง เคลื่อนย้าย หรือปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งสารมลพิษที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อและตามปริมาณที่กำหนด และประกอบกิจการตามประเภทและขนาดที่กำหนด ต้องจัดทำรายงานข้อมูลชนิดและปริมาณการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (ร่างมาตรา 7 และร่างมาตรา 8) หากไม่รายงานข้อมูลโดยไม่มีเหตุ อันควร ต้องได้รับโทษปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละหนึ่งของรายได้ในปีที่กระทำความผิด (ร่างมาตรา 36) และหากมีการรายงานข้อมูลเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ร่างมาตรา 37
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้หน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินการปล่อยสารมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนด และจัดส่งข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษภายในเดือนมีนาคมของทุกปี (ร่างมาตรา 16)
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ เช่น รับรายงานและรวบรวมข้อมูลจากผู้มีหน้าที่ต้องทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสารมลพิษซึ่งไม่มีแหล่งกำเนิดแน่นอนเพื่อจัดทำฐานข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบประกันและควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว ประมวลและจัดทำข้อมูล พร้อมเผยแพร่ข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สารธารณชน เป็นต้น (ร่างมาตรา 17 และร่างมาตรา 18)
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้กรมควบคุมมลพิษติดตามตรวจสอบให้บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน (ร่างมาตรา 19 ถึงร่างมาตรา 22) หากจัดส่งรายงานข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุอันควร ต้องได้รับโทษปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละหนึ่งของรายได้ในปีที่กระทำความผิด (ร่างมาตรา 36)
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่ากับการกำหนดให้กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่และอำนาจเผยแพร่ข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้สู่สาธารณชน โดยสะดวก รวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและช่องทางอื่น ๆ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ร่างมาตรา 29 และร่างมาตรา 30)
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี่หน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ เช่น ส่งข้อมูลที่ได้จากกระประเมินปริมาณสารมลพิษซึ่งไม่มีแหล่งกำเนิดแน่นอน ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต การพักใช้หรือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ไม่ปฏิบัติหรือละเลยการจัดทำรายงาน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอพนาจออกคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต รวมทั้งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการนั้นได้ (ร่างมาตรา 31 และร่างมาตรา 32)
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอำนาจเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือจัดทำคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสารหลักฐานใด ๆ เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา (ร่างมาตรา 33 ถึงร่างมาตรา 35) หากมีการจัดทำคำชี้แจงหรือชี้แจงด้วยวาจาตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ร่างมาตรา 37) และหากไม่จัดทำคำชี้แจงหรือไม่มาชี้แจงด้วยวาจาตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกินสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง (ร่างมาตรา 38)
เห็นด้วย เพราะ


ไม่เห็นด้วย เพราะ


ข้อเสนอแนะ


* สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะเก็บข้อมูลบัตรประชาชนของท่าน เป็นความลับและรายละเอียดของการแสดงความเห็นบุคคลอื่นไม่สามารถดูได้