รายการข้อมูลกระทู้ถามเกี่ยวกับตราสารอาเซียนของรัฐสภา
         
         
         

ค้นพบข้อมูล 21 รายการ
ลำดับ เลขกระทู้ถาม ประเภทของสภา ชื่อกระทู้ถาม ผู้ตั้งกระทู้ถาม สถานภาพ
1 กระทู้ถามที่ 951/2556 สภาผู้แทนราษฎร การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นายวัชระ เพชรทอง พรรคประชาธิปัตย์ แบบบัญชีรายชื่อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2 กระทู้ถามที่ 948/2556 สภาผู้แทนราษฎร ความสามารถในการใช้ภาษากับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นายวัชระ เพชรทอง พรรคประชาธิปัตย์ แบบบัญชีรายชื่อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3 กระทู้ถามที่ 946/2556 สภาผู้แทนราษฎร ผลกระทบแรงงานไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นายวัชระ เพชรทอง พรรคประชาธิปัตย์ แบบบัญชีรายชื่อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
4 กระทู้ถามที่ 937/2556 สภาผู้แทนราษฎร ปัญหาสังคมและวัฒนธรรมกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นายวัชระ เพชรทอง พรรคประชาธิปัตย์ แบบบัญชีรายชื่อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5 กระทู้ถามที่ 498/2556 สภาผู้แทนราษฎร การเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในการวางระบบคมนาคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดราชบุรี รัฐมนตรีตอบแล้ว
6 กระทู้ถามที่ 127/2556 สภาผู้แทนราษฎร การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นายเรวัต อารีรอบ พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดภูเก็ต ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
7 กระทู้ถามที่ 1057ร/2556 สภาผู้แทนราษฎร แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานไทยก่อนเปิดประชาคมอาเซียน นางชมภู จันทาทอง พรรคเพื่อไทย จังหวัดหนองคาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
8 กระทู้ถามที่ 1056/2556 สภาผู้แทนราษฎร ปัญหาธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการอื่น ๆ หลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นางชมพู จันทาทอง พรรคเพื่อไทย จังหวัดหนองคาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
9 กระทู้ถามที่ 1054/2556 สภาผู้แทนราษฎร ปัญหาการเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยก่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นางชมภู จันทาทอง พรรคเพื่อไทย จังหวัดหนองคาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
10 กระทู้ถามที่ 1051/2556 สภาผู้แทนราษฎร ปัญหาการสนับสนุนงบประมาณในการค้นคว้าวิจัยเพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นางชมภู จันทาทอง พรรคเพื่อไทย จังหวัดหนองคาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
11 กระทู้ถามที่ 381/2555 สภาผู้แทนราษฎร การเตรียมความพร้อมของรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดราชบุรี รัฐมนตรีตอบแล้ว
12 กระทู้ถามที่ 32/2555 วุฒิสภา การเปิดและการปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับประเทศในกลุ่มอาเซียน นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา รัฐมนตรีตอบแล้ว
13 กระทู้ถามที่ 290/2555 สภาผู้แทนราษฎร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ พรรคประชาธิปัตย์ แบบบัญชีรายชื่อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
14 กระทู้ถามที่ 61/2554 วุฒิสภา นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่พลเมืองประชาคมอาเซียน นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา รัฐมนตรีตอบแล้ว
15 กระทู้ถามที่ 15/2554 วุฒิสภา การเตรียมตัวเป็นพลเมืองประชาคมอาเซียน นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรี รัฐมนตรีตอบแล้ว
16 กระทู้ถามที่ 46/2553 วุฒิสภา การเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปราจีนบุรี รัฐมนตรีตอบแล้ว
17 กระทู้ถามที่ 358/2553 สภาผู้แทนราษฎร มาตรการรองรับการเป็นเขตการค้าเสรีอาเซียน นายนคร มาฉิม พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพิษณุโลก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
18 กระทู้ถามที่ 33/2553 วุฒิสภา การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน นายเจริญ ภักดีวานิช สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง รัฐมนตรีตอบแล้ว
19 กระทู้ถามที่ 141/2552 วุฒิสภา ท่าทีจุดยืนและการดำเนินงานของไทยในเรื่องข้อสงวนการเปิดเสรีภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement - ACIA) นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิษณุโลก รัฐมนตรีตอบแล้ว
20 กระทู้ถามที่ 113/2552 วุฒิสภา ผลกระทบของเกษตรกรไทยและสินค้าเกษตรของไทยภายใต้พันธกรณี AFTA (ASEAN Free Trade Area) นายอนุรักษ์ นิยมเวช รัฐมนตรีตอบแล้ว