ค้นพบข้อมูล 11 รายการ
ลำดับที่ คณะกรรมาธิการ/บุคคลสำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติ หมวดหมู่ ประเทศ เสาหลักอาเซียน วันเดือนปีที่ศึกษาดูงาน สมัยของประธาน ประเด็นศึกษาดูงาน รายละเอียด
1 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา -ประเทศสมาชิกอาเซียน
-เวียดนาม
-เศรษฐกิจ
29 กันยายน 2551 -
1 ตุลาคม 2551
นายบรรชา พงศ์อายุกูล ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

๑. ศักยภาพภาคการเกษตรของนครเกิ่นเธอ๒. การเพาะปลูกข้าว๓. บทบาทของสถาบันวิจัยข้าว (Cuu Long Delta Rice Research Institute)๔. บทบาทของ Vietnam Fruit and Vegetables Association๕. ตลาดสินค้าเกษตรทูดึ๊ก (Thu Duc)  ศูนย์กลางกระจายสินค้าเกษตร


กงสุลใหญ่ประจำนครโฮจิมินห์ได้นำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เข้าเยี่ยมคารวะประธานคณะกรรมการประชาชนเกิ่นเธอ โดยมีผู้ว่าราชการเกิ่นเธอร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยข้าว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ศักยภาพภาคการเกษตรของนครเกิ่นเธอ

นครเกิ่นเธอ (Can Tho) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนาม ริมฝั่งแม่น้ำเห่ายาง (Hau Giang) สาขาใหญ่ของแม่น้ำโขง ห่างจากนครโฮจิมินห์ประมาณ ๑๖๙ กิโลเมตร เป็นเมืองมีขนาดใหญ่ที่สุดใน ๑๓ จังหวัดของภูมิภาคสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำโขง และเป็น ๑ ใน ๕ ของนครที่รัฐบาลกำกับดูแลโดยตรง และสนับสนุนโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ๆ เช่น การก่อสร้างสนามบินนานาชาติ การก่อสร้างสะพานเกิ่นเธอ การขยายท่าเรือสำหรับรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดให

...ดูเพิ่มเติม

2 คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา -ประเทศสมาชิกอาเซียน
-อินโดนีเซีย
-เศรษฐกิจ
5 มีนาคม 2557 -
9 มีนาคม 2557
นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย


คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ นายพีระพันธ์ ประยูรวงษ์ กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองเดนปาซาร์ ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเกาะบาหลี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. ด้านการลงทุนในเกาะบาหลี

บริษัทในไทยที่เข้ามาลงทุนในอินโดนีเซีย คือ บริษัทที่ดำเนินกิจการด้านการก่อสร้าง การผลิตปูนซีเมนต์ การทำดีเซลขนาดเล็ก การผลิตกระเบื้องมุงหลังคาเป็นส่วนใหญ่ ธุรกิจด้านโรงแรมมีการเติบโตสูง ส่วนใหญ่การดำเนินกิจการท่องเที่ยวเป็นคนในพื้นที่ และนักลงทุนชาวจีนที่มักจะเข้ามาลงทุนด้านการพัฒ นาและสร้างอสังหาริมทรัพย์

๒. ด้านการท่องเที่ยว

๒.๑ จำนวนนักท่องเที่ยว

จำนวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีนักท่องเที่ยวชาวต่

...ดูเพิ่มเติม

3 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ -ประเทศสมาชิกอาเซียน
-เมียนมา
-เศรษฐกิจ
3 มิถุนายน 2559 -
5 มิถุนายน 2559
นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

๑. ความร่วมมือด้านพลังงานที่สำคัญระหว่างไทยและเมียนมา ๒. การผลิตก๊าซธรรมชาติและโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)


๑. ความร่วมมือด้านพลังงานที่สำคัญระหว่างไทยและเมียนมา

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและไฟฟ้า (Mr. U Pe Zin Tun) และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานที่สำคัญระหว่างไทยและเมียนมา สรุปสาระสำคัญดังนี้

เมียนมาและไทยมีโครงการความร่วมมือด้านพลังงานและไฟฟ้าภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding - MOU) ระหว่างกัน เพื่อใช้เป็นกลไกในการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนมายตง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเยาม่า การพัฒนาสายส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศ การศึกษาความร่วมมือในการพัฒนาก๊าซธรรมชาติเหลวลอยน้ำ (FSRU) และโรงกลั่นน้ำมันในเมียนมา การแลกเปลี่ยนคว

...ดูเพิ่มเติม

4 คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ -ประเทศสมาชิกอาเซียน
-กัมพูชา
-เศรษฐกิจ
1 เมษายน 2559 -
2 เมษายน 2559
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์

๑. การค้าชายแดนไทย - กัมพูชา๒. การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต - โอเนียง กัมพูชา


๑. สระแก้วเป็นจังหวัดที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นตลาดการค้าชายแดน บริการด้านการท่องเที่ยวและขนส่งเป็นประตูฝั่งตะวันออกของไทยในแนว South – East Corridor (SEC) เชื่อมต่อสู่กัมพูชา ซึ่งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต - โอเนียง และสามารถเชื่อมต่อออกสู่ทะเลผ่านท่าเรือของเวียดนามใต้ และจากการที่มีที่ตั้งของจังหวัดอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดสระแก้วจึงมีโอกาสเป็นแหล่งผลิตเพื่อส่งออกที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของประเทศ

๒. จังหวัดสระแก้วถือเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดจาก ๗ จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับกัมพูชา โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดสระแก้วมีมูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาทั้งสิ้น ๘๐,๒๔๕.๙๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๔.๕๕ ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา) แบ่งเป็นมูลค่าส่งออก ๖๑,๙๗๗.๐๓ ล้านบาท และมูลค่านำเข้า ๑๘,

...ดูเพิ่มเติม

5 คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา -ประเทศสมาชิกอาเซียน
-มาเลเซีย
-เศรษฐกิจ
-สังคมและวัฒนธรรม
24 กุมภาพันธ์ 2557 -
26 กุมภาพันธ์ 2557
พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

๑. การส่งเสริมธรรมาภิบาลในบริษัทปิโตรนาส มาเลเซีย

๒. แนวคิดเรื่องการบริการสาธารณะของชาติด้านพลังงานของรัฐบาล


คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องหลักธรรมาภิบาลของบริษัทปิโตรนาสและแลกเปลี่ยนความคิด รวมทั้งการได้เยี่ยมชมอาคารแฝดบริษัทปิโตรนาส บุคคลสำคัญที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ได้แก่ ตันศรี ดาโต๊ะ เมกัต (Tan Sri Dato’ Seri Megat Najmuddin Bin Datuk Seri Dr.Hj. Megat Khas)อดีตประธาน
กรรมการบริษัทปิโตรนาส (ปัจจุบันเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร (Independent Non-Executive ) และเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง (Chairman of the PETRONAS Board Governance & Risk Committee) ซึ่งต่อไปจะขอเรียกว่า ตันศรี ดาโต๊ะ เมกัต สรุปสาระสำคัญดังนี้
๑. องค์ประกอบของกรรมการบริษัทปิโตรนาส
กรรมการบริษัทปิโตรนาส ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เป็

...ดูเพิ่มเติม

6 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร -ประเทศสมาชิกอาเซียน
-มาเลเซีย
-สังคมและวัฒนธรรม
26 กันยายน 2552 -
28 กันยายน 2552
นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร

๑. การดำเนินงานของ สมาคม Thai Club และกลุ่ม ALC (ASEAN Ladies Circle) ปัญหาคนไทยถูกค้ามนุษย์ในมาเลเซีย แรงงานไทยและนักเรียนไทยในมาเลเซีย

๒. โครงสร้าง วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ภารกิจหลักของกระทรวงสตรี ครอบครัว และการพัฒนาชุมชน รวมถึงประเด็นสำคัญของระบบสวัสดิการสังคมในมาเลเซีย  


๑. การดำเนินงานของสมาคม Thai Club และกลุ่ม ALC (ASEAN Ladies Circle) ปัญหาคนไทยถูกค้ามนุษย์ในมาเลเซีย แรงงานไทยในมาเลเซีย และนักเรียนไทยในมาเลเซีย
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ผู้แทนกลุ่มสตรีไทย และผู้แทนนักเรียนไทยในมาเลเซีย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
๑.๑ สมาคม Thai Club ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มสตรีไทยในมาเลเซียและได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยเพื่อช่วยเหลือคนไทย
ที่ตกทุกข์ได้ยาก ผ่านการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ เป็นตัวกลางประสานกงสุล หรือสถานทูต การให้เงินช่วยเหลือ นอกจากนี้ สมาคมยังมีห้องสมุดเพื่อให้บริการยืมหนังสือมีการสอนความรู้ศิลปะและ<

...ดูเพิ่มเติม

7 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร -ประเทศสมาชิกอาเซียน
-อินโดนีเซีย
-เศรษฐกิจ
-การเมืองและความมั่นคง
11 ธันวาคม 2555 -
15 ธันวาคม 2555
พลตำรวจเอก วิรุฬห์ ฟื้นแสน ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม

๑. นโยบายการทำงาน และความก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     

๒. ความมั่นคงในอาเจะห์ การแก้ไขปัญหา และการดูแลพื้นที่ในอาเจะห์

๓. การบริหารจัดการท้องถิ่นเมืองบาหลี


๑. นโยบายการทำงาน และความก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในการศึกษาดูงานนโยบายการทำงานและความก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ได้รับฟังบรรยายสรุปและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สรุปสาระได้ดังนี้

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. ๑๙๖๗) ประกอบด้วยสมาชิก ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา ในการรวมตัวกันของทั้ง ๑๐ ประเทศเป็นสมาชิกอาเซียน ได้มีการรับรองกฎบัตรอาเซียน ทำให้อาเซียน
เปลี่ยนสภาพจากการรวมตัวในกรอบความร่วมมืออย่างหลวม ๆ ในลักษณะของสมาคมมาเป็นองค์การระหว่างประเทศและมีสถานะทางก

...ดูเพิ่มเติม

8 คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร -ประเทศสมาชิกอาเซียน
-เวียดนาม
-เศรษฐกิจ
18 กันยายน 2552 -
22 กันยายน 2552
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

๑. การค้าการลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจ และการกระตุ้นเศรษฐกิจของเวียดนาม

๒. การส่งออกข้าวของเวียดนาม

๓. การบริหารจัดการระบบการผลิตและจำหน่ายข้าวของเวียดนาม 


๑. การค้าการลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจ และการกระตุ้นเศรษฐกิจของเวียดนาม

คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ได้รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภาประชาชนแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(นายเหงียน วัน ฟุก) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในสิบคณะกรรมาธิการทั้งหมดของสภาประชาชน โดยแต่ละคณะกรรมาธิการจะมีจำนวนกรรมาธิการทั้งหมด ๓๖ คน โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจมีภารกิจสำคัญ
ในการตรวจสอบแผนงานในแต่ละปีทั้งเรื่องนโยบาย โครงการด้านเศรษฐกิจ ติดตามตรวจสอบการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล การบังคับใช้กฎหมายและการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
การลงทุน และการธนาคาร ทำให้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของเวียดนามมีภารกิจค่อนข้างกว้าง และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่า

...ดูเพิ่มเติม

9 คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ -ประเทศสมาชิกอาเซียน
-ลาว
-เศรษฐกิจ
17 พฤษภาคม 2558 -
19 พฤษภาคม 2558
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การบริหารจัดการและการดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


๑. การบริหารจัดการระบบความมั่นคงด้านพลังงานน้ำ
โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำไซยะบุรีเป็นโครงการระยะยาว เป็นการสร้างเขื่อนในลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งนี้ เขื่อนแห่งนี้เป็นการก่อสร้างเขื่อนแบบ Storage large จำนวน ๒ แหล่ง ที่จะเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน เมื่อถึงฤดูแล้งจะปล่อยน้ำออกจากเขื่อน เพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตร และการทำการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นระบบการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ เช่นเดียวกับเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และระบบการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแบบ Run - of - the river ซึ่งเป็นลักษณะเช่นเดียวกับเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนทดน้ำบางปะกง ในทางวิศวกรรมเห็นว่าเป็นผลบวกแก่โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำไซยะบุรี นอกจากนี้ ยังมีการ
ควบคุมจากคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงที่จะควบคุมการบริหารจัดการน้ำโขงออกนอกพื้นที่ที่กำหนด หากมีการนำน้ำออกนอกพื้นที่จะต้องขออนุญ

...ดูเพิ่มเติม

10 คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎร -ประเทศสมาชิกอาเซียน
-ลาว
-เศรษฐกิจ
29 กันยายน 2556 -
30 กันยายน 2556
นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

เศรษฐกิจ สังคม และกิจการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสปป.ลาว ณ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงคำม่วน


๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกิจการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสปป.ลาว ณ แขวงสะหวันนะเขต

ในการศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกิจการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้รับฟังบรรยายสรุปและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปสาระได้ดังนี้

แขวงสะหวันนะเขตเป็นแขวงที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของ สปป.ลาว มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๑,๗๗๔ ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนประชากรมากที่สุดประมาณ ๙๔๘,๐๐๐ คน เป็นแขวงที่ตั้งอยู่ในแนวเศรษฐกิจ East - West Economic Corridor (โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนกับจีน) เป็นเขตที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากคือมี GDP ประมาณร้อยละ ๑๒.๖ นอกจากนี้ แขวงสะหวันนะเขตยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ แหล่งน้ำ และเหมืองแร่ ซึ่งม

...ดูเพิ่มเติม

11 คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร -ประเทศสมาชิกอาเซียน
-สิงคโปร์
-เศรษฐกิจ
3 พฤษภาคม 2556 -
5 พฤษภาคม 2556
นายเจือ ราชสีห์ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

๑. การบริหารงานของ The Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) 

๒.การบริหารงานของบริษัทท่าเรือและการขนถ่ายสินค้าสิงคโปร์ (Port of Singapore Authority : PSA)


คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าพบ Ms. Angela Png ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศของ The Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) และคณะ เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานของ The Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) และการบริหารงานของบริษัทท่าเรือและการขนถ่ายสินค้าสิงคโปร์ Port of Singapore Authority (PSA) สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. การบริหารงานของ The Maritime and Port Authority of Singapore (MPA)

The Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ตามกฎหมาย มีลักษณะเป็นคณะกรรมการอิสระ (Statutory Board) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วยประธานและคณะกรรมการสรรหามาจากคณะกรรมการการเดินเรือทางทะเลแห่งชาติ (The National Maritim

...ดูเพิ่มเติม