ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปฯ เพื่อลงมติ
ร่างรัฐธรรมนูญและตารางเปรียบเทียบ
สรุปเจตนารมณ์รายมาตราร่างรธน.
รวมสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
ดนตรี
  • เพลงรัฐธรรมนูญของเรา ดาวห์โหลดเพลงรัฐธรรมนูญของเรา
  • ตารางเปรียบเทียบประเด็นความคิดเห็นของประชาชน
    สรุปอนาคตที่พึงปรารถนา
    ผลการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกฯ
    ผลการจัดเวทีสัมมนา
    ข้อเสนอแนะจากประชาชน
    ดาวน์โหลดจุลสารฯ
    ห้องแสดงภาพกิจกรรม
    การประชุมนอกสถานที่ จังหวัดชลบุรี
    ดูทั้งหมด
    วีดิทัศน์
    คลิกดูรายละเอียด
     ปฏิทินกิจกรรม
    « กรกฎาคม 2563 »
    อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
    ดูปฏิทินทั้งหมด
    จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    (เริ่มนับตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗)
    หน้าหลัก >> ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตารางเปรียบเทียบ
    วันที่ : ถึงวันที่ :
    คำค้น :
    เฉพาะหมวดร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตารางเปรียบเทียบ ข่าว/บทความทั้งหมด
    ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตารางเปรียบเทียบ

    ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (29 เม.ย. 2558)
    เทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป (๒๕๕๘) (29 เม.ย. 2558)
    ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ภาค ๑ พระมหากษัตริย์และประชาชน) (28 เม.ย. 2558)
    ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ภาค ๒ ผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี) (28 เม.ย. 2558)
    ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ภาค ๓ หลักนิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ) (28 เม.ย. 2558)
    ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ภาค ๔ การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง, บทสุดท้าย และบทเฉพาะกาล) (28 เม.ย. 2558)
    ตารางร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๓ เรื่อง (สิทธิและเสรีภาพของบุคคล, แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และการปฏิรูปด้านต่าง ๆ) (28 เม.ย. 2558)

    หน้า : [1]
    รายนามกรรมาธิการ
    ศาสตราจารย์ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
    ประธานกรรมาธิการ
    ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์
    รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
    นาย มานิจ สุขสมจิตร
    รองประธานกรรมาธิการ คนที่สอง
    ศาสตราจารย์ สุจิต บุญบงการ
    รองประธานกรรมาธิการ คนที่สาม
    รองศาสตราจารย์ นรีวรรณ จินตกานนท์
    รองประธานกรรมาธิการ คนที่สี่
    นาย ปรีชา วัชราภัย
    รองประธานกรรมาธิการ คนที่ห้า
    นาย ชูชัย ศุภวงศ์
    รองประธานกรรมาธิการ คนที่หก
    นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
    เลขานุการกรรมาธิการ
    นาย ดิสทัต โหตระกิตย์
    เลขานุการกรรมาธิการ
    พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
    ที่ปรึกษากรรมาธิการและโฆษกกรรมาธิการ
    นาย คำนูณ สิทธิสมาน
    โฆษกกรรมาธิการ
    พลโท นาวิน ดำริกาญจน์
    โฆษกกรรมาธิการ
    นาย ปกรณ์ ปรียากร
    โฆษกกรรมาธิการ
    รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
    โฆษกกรรมาธิการ
    นางสาว สุภัทรา นาคะผิว
    โฆษกกรรมาธิการ
    ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
    ประธานที่ปรึกษากรรมาธิการ
    นาย จรูญ อินทจาร
    รองประธานที่ปรึกษากรรมาธิการ
    นาย กฤต ไกรจิตติ
    กรรมาธิการ
    ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลา
    กรรมาธิการ
    นาย จุมพล สุขมั่น
    กรรมาธิการ
    รองศาสตราจารย์ เจษฎ์ โทณะวณิก
    กรรมาธิการ
    นาย เชิดชัย วงศ์เสรี
    กรรมาธิการ
    นาง ถวิลวดี บุรีกุล
    กรรมาธิการ
    นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล
    กรรมาธิการ
    พลโท นคร สุขประเสริฐ
    กรรมาธิการ
    ศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
    กรรมาธิการ
    ศาสตราจารย์ บรรเจิด สิงคะเนติ
    กรรมาธิการ
    นาย บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
    กรรมาธิการ
    พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
    กรรมาธิการ
    นาย ประชา เตรัตน์
    กรรมาธิการ
    นาย ไพบูลย์ นิติตะวัน
    กรรมาธิการ
    นาย มีชัย วีระไวทยะ
    กรรมาธิการ
    นาย วิชัย ทิตตภักดี
    กรรมาธิการ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
    กรรมาธิการ
    นางสาว สมสุข บุญญะบัญชา
    กรรมาธิการ
    ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์
    กรรมาธิการ
     
    ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์
    facebook คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
     
    ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
    โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓