สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25

ข้อมูลการประชุมเฉพาะกรรมาธิการ

 ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

(เริ่มนับ 25 ก.พ. 65)

 
รายนาม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


นายสาธิต  ปิตุเตชะ
ประธานคณะกรรมาธิการ


นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง


นายสามารถ  แก้วมีชัย
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง


นายอนันต์  ผลอำนวย
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม


นายสมชาย  แสวงการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่


นายธีรัจชัย  พันธุมาศ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า


นายศุภชัย  ใจสมุทร
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หก


ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่เจ็ด


นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่แปด


นายกล้านรงค์  จันทิก
กรรมาธิการและที่ปรึกษา


นายเทอดพงษ์  ไชยนันทน์
กรรมาธิการและที่ปรึกษา


รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ศิิรินิล
กรรมาธิการและที่ปรึกษา


พลเอกยอดยุทธ  บุญญาธิการ
กรรมาธิการและที่ปรึกษา


นายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ์
กรรมาธิการและที่ปรึกษา


นายประยุทธ์  ศิริพานิชย์
กรรมาธิการและที่ปรึกษา


พลเอกอกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์
กรรมาธิการและที่ปรึกษา


นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา
กรรมาธิการและที่ปรึกษา


นายกิตติ  วะสีนนท์
กรรมาธิการและที่ปรึกษา


นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์
กรรมาธิการและที่ปรึกษา


นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม
โฆษกคณะกรรมาธิการ


รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ
โฆษกคณะกรรมาธิการ


รองศาสตราจารย์สมชัย  ศรีสุทธิยากร
โฆษกคณะกรรมาธิการ


นางสาวปิยฉัฏฐ์  วันเฉลิม
โฆษกคณะกรรมาธิการ


นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์
โฆษกคณะกรรมาธิการ


นายสมคิด  เชื้อคง
โฆษกคณะกรรมาธิการ


นายปดิพัทธ์  สันติภาดา
โฆษกคณะกรรมาธิการ


นายกฤช  เอื้อวงศ์
กรรมาธิการ


นายกฤษณ์  แก้วอยู่
กรรมาธิการ


นายกิตติพงษ์  บริบูรณ์
กรรมาธิการ


นายเกรียงไกร  พานดอกไม้
กรรมาธิการ


นายเกษมสันต์  มีทิพย์
กรรมาธิการ


นายคารม  พลพรกลาง
กรรมาธิการ


พลอากาศตรีเฉลิมชัย  เครืองาม
กรรมาธิการ


นายชลน่าน  ศรีแก้ว
กรรมาธิการ


นางชื่นสุมน  นิวาทวงษ์
กรรมาธิการ


นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม
กรรมาธิการ


นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา
กรรมาธิการ


พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท์
กรรมาธิการ


นายไพบูลย์  นิติตะวัน
กรรมาธิการ


นายระวี  มาศฉมาดล
กรรมาธิการ


นายสัญญา  นิลสุพรรณ
กรรมาธิการ


นายวรรณรัตน์  ชาญนุกูล
กรรมาธิการ


นางวรารัตน์  อติแพทย์
กรรมาธิการ


นายสุขุมพงศ์  โง่นคำ
กรรมาธิการ


นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์
กรรมาธิการ


นายธนิศร์  ศรีประเทศ
กรรมาธิการ


นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ
กรรมาธิการ


นายนิกร  จำนง
เลขานุการคณะกรรมาธิการ


นายจักรพันธ์  พรนิมิตร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ


นายรัฐภูมิ  คำศรี
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาธิการตามข้อบังคับฯ

QR Code
สารบบสถานะการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ของสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สงวนลิขสิทธิ์โดย กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6311 [คลิกดูแผนที่]  Share