สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25

ข้อมูลการประชุมเฉพาะกรรมาธิการ

 ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

(เริ่มนับ 24 ม.ค. 63)

 
รายนาม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....


นายสันติ  กีระนันทน์
ประธานคณะกรรมาธิการ


นายเกรียงศักดิ์  ฝ้ายสีงาม
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง


นายวิศิษฐ์  อนันต์ศิริภัณฑ์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง


นายไกรเสริม  โตทับเที่ยง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม


นายปรเมศวร์  กุมารบุญ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่


นายเลิศมงคล  วราเวณุชย์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า


นายคริส  โปตระนันทน์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หก


นายปริญญ์  พานิชภักดิ์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่เจ็ด


ว่าที่พันตรีสรชาติ  วิชย สุวรรณพรหม
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ


นางสาวอรพินทร์  เพชรทัต
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ


นายจิรวัฒน์  ศิริพานิชย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ


นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ


นายสุพจน์  อาวาส
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ


นางสาวบุณณดา  สุปิยพันธุ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ


นายกฤชนนท์  อัยยปัญญา
โฆษกคณะกรรมาธิการ


นางสาวนพวรรณ  หัวใจมั่น
โฆษกคณะกรรมาธิการ


นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์
โฆษกคณะกรรมาธิการ


นางสาวเกศปรียา  แก้วแสนเมือง
โฆษกคณะกรรมาธิการ


นายศันสนะ  สุริยะโยธิน
เลขานุการคณะกรรมาธิการ


นางสาวสรัสนันท์  อรรณนพพร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ


นายณฐวร  ลิมปนางกูร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ


นางสาวเกศกานดา  อินช่วย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ


นางจุรีพร  สินธุไพร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ


นายกรพล  ชินพัฒน์
กรรมาธิการ


นายกฤษฎา  ตันเทอดทิตย์
กรรมาธิการ


นายจักรพรรดิ  ไชยสาส์น
กรรมาธิการ


นายเจือ  ราชสีห์
กรรมาธิการ


นายณรงค์พล  ประภานิรินธน์
กรรมาธิการ


นายดิสทัต  คำประกอบ
กรรมาธิการ


นายเทพฤทธิ์  สีน้ำเงิน
กรรมาธิการ


นางสาวนริศา  อดิเทพวรพันธุ์
กรรมาธิการ


นายประพันธ์  เอี่ยมศิริ
กรรมาธิการ


นายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์
กรรมาธิการ


นางสาวปิยวรรณ  ล่ามกิจจา
กรรมาธิการ


นายพงษ์พิสุทธิ์  จินตโสภณ
กรรมาธิการ


นายพจน์  เจริญสันเทียะ
กรรมาธิการ


นายพรชัย  ฐีระเวช
กรรมาธิการ


พลอยนภัส  โจววณิชย์
กรรมาธิการ


นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม
กรรมาธิการ


นายภูมิพัฒน์  เหมือนจันทร์
กรรมาธิการ


นายมานะศักดิ์  จันทร์ประสงค์
กรรมาธิการ


นายรัฐภูมิ  โตคงทรัพย์
กรรมาธิการ


นายวรภพ  วิริยะโรจน์
กรรมาธิการ


นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์
กรรมาธิการ


นางสาวสภัทร์พร  ธรรมาภรณ์พิลาศ
กรรมาธิการ


นางสิรินทร  รามสูต
กรรมาธิการ


นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ
กรรมาธิการ


นายอับดุลบาซิม  อาบู
กรรมาธิการ


นางสาวอุดมลักษณ์  บุญสว่าง
กรรมาธิการ

QR Code
สารบบสถานะการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ของสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สงวนลิขสิทธิ์โดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อาคารดีพร้อม ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2244 2698-9 โทรสาร 0 2244 2705  [คลิกดูแผนที่]  Share