สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25

ข้อมูลการประชุมเฉพาะกรรมาธิการ

 ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

(เริ่มนับ 29 ธ.ค. 63)

 
รายนาม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


นายสันติ  กีระนันทน์
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ


นางมุกดา  พงษ์สมบัติ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง


นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง


นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม


นางสาวแนน บุณย์ธิดา  สมชัย
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่


ร้อยตำรวจตรีมณฑล  โพธิ์คาย
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า


นายอุดมศักดิ์  ศรีสุทิวา
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หก


นางภัทธมน  เพ็งส้ม
เลขานุการคณะกรรมาธิการ


นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์
โฆษกคณะกรรมาธิการ


นางอังคณา  นีละไพจิตร
โฆษกคณะกรรมาธิการ


นายเขมชาติ  กิจค้า
โฆษกคณะกรรมาธิการ


นางสาวธารารัตน์  ปัญญา
โฆษกคณะกรรมาธิการ


นางสาวนพวรรณ  หัวใจมั่น
โฆษกคณะกรรมาธิการ


ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณวิลบูลวรรณ  ฐิตะดิลก
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ


ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ  ภักดีธนากุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ


นายสุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ


รองศาสตราจารย์กฤตยา  อาชวนิจกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ


นายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์
กรรมาธิการ


นางสาวกุฎารัศมิ์  กุลฉัตร
กรรมาธิการ


นางสาวจิตติมา  สินมา
กรรมาธิการ


นางจินตนา  พันธุฟัก
กรรมาธิการ


นางฉวีวรรณ  พุ่มพวง
กรรมาธิการ


นายซาการียา  บิณยูซูฟ
กรรมาธิการ


นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม
กรรมาธิการ


นางธมนวรรณ  บุญเลิศวณิชย์
กรรมาธิการ


นางสาวนริศรา  แดงไผ่
กรรมาธิการ


นางสาวปฐมาภรณ์   ทองโกมุท
กรรมาธิการ


นางสาวประไพ  ยั่งยืน
กรรมาธิการ


นางสาวปาตีเมาะ  เปาะอิแตดาโอะ
กรรมาธิการ


นางผ่องศรี  แซ่จึง
กรรมาธิการ


นางพรเอื้อ  เชื้อแหลม
กรรมาธิการ


นางมนพร  เจริญศรี
กรรมาธิการ


นางสาวรวิวรรณ  จตุรพิธพร
กรรมาธิการ


นายเรวัต  วิศรุตเวช
กรรมาธิการ


นางสาวลีลาวดี  วัชโรบล
กรรมาธิการ


นางสาวศรีนวล  บุญลือ
กรรมาธิการ


นายสมาน  มากสุข
กรรมาธิการ


นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา
กรรมาธิการ


นางสุรางคณา  วายุภาพ
กรรมาธิการ

QR Code
สารบบสถานะการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ของสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สงวนลิขสิทธิ์โดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ
สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2244 5900 ต่อ 7121 [คลิกดูแผนที่]  Share