วีดิทัศน์ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย


  • ผลงาน "จากเด็กเหลือ...ขอสู่สภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเภาฯ"    download_icon

  • ผลงาน "กอตอTeamจากรั้วโรงเรียนสู่พลังชุมชนนวัตกรรมประชาธิปไตยสู่การพัฒนาชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน"    download_icon

  • ผลงาน "นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน"    download_icon

  • ผลงาน "ประชาธิปไตยตามวิถีพหุวัฒนธรรม"    download_icon

  • ผลงาน "ธนาคารอาหารและยาสมุนไพร"    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


  • ผลงาน "จากเด็กเหลือ...ขอสู่สภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเภาฯ"  download_icon

  • ผลงาน "กอตอTeamจากรั้วโรงเรียนสู่พลังชุมชนนวัตกรรมประชาธิปไตยสู่การพัฒนาชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน"  download_icon

  • ผลงาน "นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน"  download_icon

  • ผลงาน "ประชาธิปไตยตามวิถีพหุวัฒนธรรม"  download_icon

  • ผลงาน "ธนาคารอาหารและยาสมุนไพร"  download_icon

หน้าที่ : [1] 2 3 ถัดไป>>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฏร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๔๙๑-๕