หน้าหลัก >> บทความวิชาการ Academic Focus
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> บทความวิชาการ Academic Focus

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ความหวังใหม่เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน (16/1/2561)
อ่าน 1030 ครั้ง
ติดตามกฎหมายเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (16/1/2561)
อ่าน 661 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่: เกษตรกรได้หรือเสียประโยชน์ (16/1/2561)
อ่าน 1574 ครั้ง
ระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing System) ของประเทศไทย (ตอนที่ 1) (16/1/2561)
อ่าน 1055 ครั้ง
กฎหมายซุปเปอร์โฮลดิ้ง: ปฏิรูปหรือแปรรูปวิสาหกิจ (16/1/2561)
อ่าน 830 ครั้ง
ตลาดเกษตรกร (Fermers' Merket) ตลาดทางเลือกของเกษตรกรและผู้บริโภค (16/1/2561)
อ่าน 1157 ครั้ง
เปิดประเด็นความเคลื่อนไหวการเจรจา Brexit ภายหลังครบรอบ 1 ปี (16/1/2561)
อ่าน 648 ครั้ง
ถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งผ่านเศรษฐกิจประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน (16/1/2561)
อ่าน 798 ครั้ง
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน (Initiative Process) (16/1/2561)
อ่าน 927 ครั้ง
กองทุนการออมแห่งชาติ (16/1/2561)
อ่าน 799 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินภายใต้บทบัญญัติของรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (16/1/2561)
อ่าน 408 ครั้ง
การแก้ไขกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงเพื่อความคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีขึ้น (16/1/2561)
อ่าน 873 ครั้ง
ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National E-Payment) (16/1/2561)
อ่าน 979 ครั้ง
แนวทางการปฏิรูปกฎหมายการคลังและงบประมาณของรัฐ (16/1/2561)
อ่าน 314 ครั้ง
การแบ่งและจัดเก็บผลประโยชน์ของรัฐในกิจการปิโตรเลียมของประเทศไทย (16/1/2561)
อ่าน 996 ครั้ง
Blockchain เทคดนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ (16/1/2561)
อ่าน 846 ครั้ง
เมื่อสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) (16/1/2561)
อ่าน 902 ครั้ง
การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาสู่การเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ของไทย (16/1/2561)
อ่าน 1010 ครั้ง
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) (16/1/2561)
อ่าน 845 ครั้ง
การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (16/1/2561)
อ่าน 722 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats