หน้าหลัก >> บทความวิชาการ Academic Focus
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> บทความวิชาการ Academic Focus

บทบาทหน้าที่ของสาขาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (27/6/2561)
อ่าน 2504 ครั้ง
รัฐบาลพลัดถิ่น: สถานะตามกฎหมายระหว่างประเทศ (26/6/2561)
อ่าน 1262 ครั้ง
กฎหมายควบคุมการใช้โดรนเพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (20/6/2561)
อ่าน 30998 ครั้ง
โครงการต้นแบบ Citizen Feedback กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตจากการบริการภาครัฐ (8/6/2561)
อ่าน 34156 ครั้ง
กัมพูชากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (31/5/2561)
อ่าน 1880 ครั้ง
เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 กับโอกาสของไทย (30/4/2561)
อ่าน 5610 ครั้ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เปิดทางรัฐกู้เงิน? (30/4/2561)
อ่าน 1050 ครั้ง
Application "เรียก Taxi" ปัญหากฎหมายล้าสมัยจริงหรือ? (18/4/2561)
อ่าน 533 ครั้ง
การบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง (18/4/2561)
อ่าน 3191 ครั้ง
บทบัญญัติด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (30/3/2561)
อ่าน 61 ครั้ง
Reverse Mortgage(RM): สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ทางเลือกใหม่วัยเกษียณ (30/3/2561)
อ่าน 2289 ครั้ง
การหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับปัจจุบัน) (30/3/2561)
อ่าน 2613 ครั้ง
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) (29/3/2561)
อ่าน 734 ครั้ง
บิทคอยน์ (Bitcion) สกุลเงินเสมือนจริงแห่งอนาคต (22/3/2561)
อ่าน 3026 ครั้ง
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (13/3/2561)
อ่าน 2449 ครั้ง
วิกฤตมนุษยธรรมโรฮิงญา: ปัญหาที่ไร้ทางออก? (21/2/2561)
อ่าน 2691 ครั้ง
ระบบอบแห้งพลังงานอาทิตย์ นวัตกรรมเพื่อลดโลกร้อน (21/2/2561)
อ่าน 1708 ครั้ง
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า (19/2/2561)
อ่าน 577 ครั้ง
บรูไนดารุสซาลามกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (25/1/2561)
อ่าน 9319 ครั้ง
การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาสู่การก้าวเป็นมหานครการบิน (24/1/2561)
อ่าน 1847 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats