หน้าหลัก >> บทความวิชาการ Academic Focus
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> บทความวิชาการ Academic Focus

Disruptive Technology การดำรงชีวิตจะเปลี่ยนไป (27/2/2562)
อ่าน 218 ครั้ง
ภูฏานกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (12/2/2562)
อ่าน 154 ครั้ง
พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone): กรณีภาคใต้ (12/2/2562)
อ่าน 913 ครั้ง
คำพิพากษาที่ทำให้พ้นจากตำแหน่ง หรือสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (5/2/2562)
อ่าน 344 ครั้ง
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ (24/1/2562)
อ่าน 134 ครั้ง
ปฏิรูปภาคเกษตรด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (23/1/2562)
อ่าน 105 ครั้ง
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ : ทางแก้ปัญหาขยะล้นเมืองหรือเพิ่มมลพิษให้ชุมชน (16/1/2562)
อ่าน 268 ครั้ง
ฟิลิปปินส์กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (3/1/2562)
อ่าน 146 ครั้ง
แนวนโยบาย Macroprudential: การปรับปรุงหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ของไทย (24/12/2561)
อ่าน 328 ครั้ง
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (21/12/2561)
อ่าน 281 ครั้ง
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสาธารณรัฐฟินแลนด์ (19/12/2561)
อ่าน 113 ครั้ง
GovTech เทรนด์ใหม่สู่การบริการสาธารณะ (17/12/2561)
อ่าน 114 ครั้ง
กองทุนเพื่ิอความเสมอภาคทางการศึกษา (17/12/2561)
อ่าน 106 ครั้ง
การจัดตั้งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (30/11/2561)
อ่าน 100 ครั้ง
การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ (29/11/2561)
อ่าน 82 ครั้ง
การจัดการศึกษาปฐมวัยประเทศญี่ปุ่น (29/11/2561)
อ่าน 98 ครั้ง
ธนาคารเงา (Shadow Banking) (22/11/2561)
อ่าน 100 ครั้ง
ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (31/10/2561)
อ่าน 112 ครั้ง
การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 อย่างยั่งยืนใส่ใจสิ่งแวดล้อม (29/10/2561)
อ่าน 103 ครั้ง
อินโดนีเซียกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (29/10/2561)
อ่าน 109 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats