หน้าหลัก >> บทความวิชาการ Academic Focus
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> บทความวิชาการ Academic Focus

สู้ภัยแล้งด้วยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (15/1/2561)
อ่าน 720 ครั้ง
ระบบศาลสุขภาพจิต แนวทางการบริหารจัดการผูู้กระทำผิดกฎหมายที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต (15/1/2561)
อ่าน 2060 ครั้ง
ยุทธศาสตร์ชาติ (15/1/2561)
อ่าน 4113 ครั้ง
มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการปลูกและการใช้กัญชาในครัวเรือน กรณีศึกษากฎหมายของรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกา (15/1/2561)
อ่าน 785 ครั้ง
พลาสติก สิ่งปลอมปนในชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Plastics Extraneous Material that affect life and environment) (15/1/2561)
อ่าน 837 ครั้ง
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศกับพลังงานนิวเคลียร์ ความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย (15/1/2561)
อ่าน 1347 ครั้ง
บทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (15/1/2561)
อ่าน 863 ครั้ง
น้ำมันเชื้อเพลิงผลผลิตจากขยะพลาสติก (15/1/2561)
อ่าน 795 ครั้ง
เชื้อเพลิงอัดแท่งผลผลิตผักตบชวาขยะวัชพืช (15/1/2561)
อ่าน 1405 ครั้ง
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 (15/1/2561)
อ่าน 884 ครั้ง
ข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (15/1/2561)
อ่าน 180 ครั้ง
การพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามนโยบาย Energy 4.0 (15/1/2561)
อ่าน 384 ครั้ง
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ (15/1/2561)
อ่าน 1925 ครั้ง
การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน (15/1/2561)
อ่าน 738 ครั้ง
Big Data ในภาครัฐ (15/1/2561)
อ่าน 879 ครั้ง
บทบาทของพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (9/1/2561)
อ่าน 834 ครั้ง
ความสำคัญของคณะผู้เลือกตั้ง(Electoral College) ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา (9/1/2561)
อ่าน 1057 ครั้ง
การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (9/1/2561)
อ่าน 710 ครั้ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (9/1/2561)
อ่าน 2708 ครั้ง
เวียดนามกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (9/1/2561)
อ่าน 2985 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats