หน้าหลัก >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อการดำเนินงานในกระบวนการตามหน้าที่ของ รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร hot.gif
อ่าน 1037 ครั้ง
แบบคำร้องขอตรวจดูรายงานการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อ่าน 173 ครั้ง
แบบแจ้งลาการประชุม
อ่าน 441 ครั้ง
แบบคำขอหนังสือรับรองสมาชิกฯ
อ่าน 328 ครั้ง
แบบแจ้งเปลี่ยนสถานที่ติดต่อของสมาชิกฯ
อ่าน 191 ครั้ง
แบบคำขอเปลี่ยนลายมือชื่อ
อ่าน 211 ครั้ง
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวฯ
อ่าน 416 ครั้ง
แบบคำขอมีบัตรแสดงตนสมาชิกฯ
อ่าน 292 ครั้ง
แบบคำขอมีบัตรอดีตสมาชิกรัฐสภา
อ่าน 180 ครั้ง
แบบคำขอหนังสือรับรองผู้ช่วยฯ
อ่าน 570 ครั้ง
แบบคำขอมีบัตรแสดงตนผู้ช่วยฯ
อ่าน 827 ครั้ง
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับส.ส., ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง, บุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่ส.ส., บุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญ, บุคคลเพื่อปฏิบัติงานของคณะทำงานทางการเมือง, กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ตำแหน่งอื่น
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับกรรมการ และอนุกรรมการ hot.gif
อ่าน 503 ครั้ง
แบบขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อ่าน 315 ครั้ง
หนังสือขอสละสิทธิการรับเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
อ่าน 162 ครั้ง
แบบแสดงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อ่าน 183 ครั้ง
ใบขอใช้บริการ ส.ส.
ใบขอรับบริการด้านวิชาการ
การขอหนังสือเดินทางของสมาชิก
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศ

หน้า : [1]
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
ระบบให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คลิกดูข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานตัว
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats