หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐสภา
ห้องข่าว >> ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ ๖ มี.ค. ๖๓ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 1new.gif (26/2/2563)
เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 new.gif (24/2/2563)
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) (21/2/2563)
รัฐสภาไทยขอเชิญชวนสมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภา และประชาชนผู้สนใจในด้านการต่างประเทศและการทูตพหุภาคี ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาชาติในการจัดการประเด็นปัญหาต่างๆ ของโลกในอนาคต ในวาระครบรอบ ๗๕ ปี ของสหประชาชาติ cool.gif (18/2/2563)
วุฒิสภากำหนดเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่ ณ จ.นครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ก.พ. ๖๓ (17/2/2563)
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ ก.พ. ๖๓ ณ โรมแรมฟอร์จูน วิวโขง อำเภอเมืองนครพนม จ.นครพนม (17/2/2563)
กำหนดการเดินทางของคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ในการเดินทางไปติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่มีระดับน้ำลดลง ช่วงบริเวณอำเภอเชียงคาน-อำเภอปากชม จังหวัดเลย และให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ (13/2/2563)
ขอเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (11/2/2563)
ประธานรัฐสภา พร้อมนำทีมที่ปรึกษาและข้าราชการรัฐสภาลงพื้นที่ปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “คนดี” และ “คนเก่ง” และมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสร้างรากฐาน “การเมืองสุจริต” โดยนำร่องภาคใต้เป็นภาคแรกของปี ๖๓ (31/1/2563)
คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จากประธานรัฐสภา (10/1/2563)
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) (25/12/2562)
การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 36 กลุ่ม ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 (6/11/2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-สิงคโปร์ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 24 ต.ค. 62 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารรัฐสภาเกียกกาย (21/10/2562)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ (e-Book มือเปิด) (21/10/2562)
ความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตรา ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ (ปรับปรุงข้อมูล ณ ๑๗ ต.ค. ๖๒) (17/10/2562)
ประธานรัฐสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย จะนำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ (11/10/2562)
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พ.ย. ๖๒ (19/9/2562)
ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาและสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-สหราชอาณาจักรฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงกับฝ่ายสหราชอาณาจักรฯ วันที่ 24 ก.ย. 62 เวลา17.00น. (17/9/2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๗ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. (11/9/2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๐ ก.ย. ๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. (10/9/2562)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาติ
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats