หน้าหลัก >> ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชน
รัฐสภาคู่ประชาชน >> การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย >> ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชน

ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... (15/11/2561)
ร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายสยันต์ พรมดี) (29/10/2561)
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พลโท วีระ วงศ์สรรค์) (29/10/2561)
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) (29/10/2561)
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) (29/10/2561)
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม พันตรี วชิพร ยี่ทอง) (29/10/2561)
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายปารเมศ โพธารากุล จำนวน ๑๗,๘๓๙ คน) (29/10/2561)
ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายโสภณ หนูรัตน์) (29/10/2561)
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นางถวิลวดี บุรีกุล จำนวน ๑๑,๗๑๐ คน) (29/10/2561)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม รองศาสตราจารย์เรณู เวชรัตน์พิมล) (29/10/2561)
ร่างพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายปิ่น นันทะเสน) (29/10/2561)
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ จำนวน ๑๖,๐๔๗ คน) (29/10/2561)
ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายบุญ แซ่จุ่ง จำนวน ๑๐,๗๑๗ คน (29/10/2561)
ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นายบุญ แซ่จุ่ง จำนวน ๑๐,๗๔๔ คน) (29/10/2561)
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมแร่ทองคำและควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. .... (ผู้ริเริ่ม นางอารมย์ คำจริง จำนวน ๑๐,๒๑๑ คน) (29/10/2561)

หน้า : [1]
 
กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๔๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๔๒
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า