หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง
ห้องข่าว >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (15/1/2563)
อ่าน 17 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างที่ปรึกษาระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (8/1/2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (16/12/2562)
อ่าน 22 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา สารคดีสั้น "การเมืองสุจริต" จำนวน 25 ตอน (16/12/2562)
อ่าน 55 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมีก) จำนวน 11 รายการ (13/12/2562)
อ่าน 35 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (2/12/2562)
อ่าน 24 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ Highlight ประชุมสภา (29/11/2562)
อ่าน 28 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซ์้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน ขนาด เอ4 80 แกรม จำนวน 9,000 รีม (25/11/2562)
อ่าน 28 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างเอกชนจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีกร ผู้ประกาศข่าวผู้สื่อข่าว ผู้สื่อข่าวภาคสนามและช่างภาพ โครงการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา จำนวน 9 รายการ (8/11/2562)
อ่าน 57 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (31/10/2562)
อ่าน 40 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดจ้างพิธีกรผู้ดำเนินรายการ โครงการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "Zoom In" ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 100 ตอน (30/10/2562)
อ่าน 47 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดเช่าสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค (21/10/2562)
อ่าน 49 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึวันที่ 30 กันยายน 2563 (11/10/2562)
อ่าน 76 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2563 (30/9/2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาแลาง (ราคาอ้างอิง) ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดเช่าสื่อเชื่อมโยงสัญญาณผ่านระบบเครือข่ายมือถือ Internet Sim 3G/4G ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 (27/9/2562)
อ่าน 56 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาแลาง (ราคาอ้างอิง) ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าวงจรสื่อสัญญาณและบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 (27/9/2562)
อ่าน 54 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาแลาง (ราคาอ้างอิง) ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าสื่อสัญญาณและบริการอินเทอร์เน็ตคู่ขนาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ม่นาคม 2563 (27/9/2562)
อ่าน 40 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาแลาง (ราคาอ้างอิง) ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าสื่อสัญญาณวงจรความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 (27/9/2562)
อ่าน 50 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาแลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดเช่าใช้ช่องสัญญาณสื่อสารผ่านดาวเทียมและเช่าอุปกรณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ระบบ FM ประจำปีงบประมาณ 2563 (27/9/2562)
อ่าน 33 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อบริการต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (27/9/2562)
อ่าน 36 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats