หน้าหลัก >> ประกาศยกเลิก
ห้องข่าว >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> การจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศยกเลิก

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/10/2562)
อ่าน 86 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก (19/9/2562)
อ่าน 122 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/5/2562)
อ่าน 298 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีคัดเลือก (28/5/2562)
อ่าน 326 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการสุขนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/4/2562)
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ กฎหมายหน้า 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2/4/2562)
อ่าน 327 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "ห้องเรียนรัฐะรรมนูญ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/3/2562)
อ่าน 299 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคราจ้างช่างแต่งหน้าทำผม พิธีกร ผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการโครงการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/3/2562)
อ่าน 184 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ พิการงานเข้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/3/2562)
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่าสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/11/2561)
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการจ้างโครงการเช่าพื้นที่ศูนย์กลางข้อมูลอินเทอร์เน็ตครบวงจร (Internet Data Center IDC) พร้อมบริการรื้อถอน ขนย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของสำนังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีคัดเลือก (1/10/2561)
อ่าน 184 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/9/2561)
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกยายทอดตลาดวัสดุประเภทแบตเตอรี่ จำนวน ๑ รายการ (จำนวน ๓๕ ลูก) (25/9/2561)
ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลสีอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/9/2561)
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างช่างแต่งหน้าทำผม พิธีกร ผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการ โครงการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/9/2561)
ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการจ้างจัดทำหลักสูตร (E-learning) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/9/2561)
อ่าน 131 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเอกชนจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีกร ผู้ประกาศข่าว โครงการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/9/2561)

หน้า : [1]
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats