หน้าหลัก >> ประกาศซื้อ/จ้าง
ห้องข่าว >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> การจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศซื้อ/จ้าง

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (15/1/2563)
อ่าน 29 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น ๑๖ ๑๗ ๑๙ และ ๒๐ และอาคารรัฐสภาฝั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ถนนสามเสน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ebidding ) (20/12/2562)
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น ๑๖ ๑๗ ๑๙ และ ๒๐ และอาคารรัฐสภาฝั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ถนนสามเสน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/12/2562)
อ่าน 44 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา สารคดีสั้น การเมืองสุจริต จำนวน 25 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/12/2562)
อ่าน 182 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 11 รายการ (13/12/2562)
อ่าน 40 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธิ์ อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16 17 19 และ 20 และอาคารรัฐสภาฝั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ถนนสามเสน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) (2/12/2562)
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ Highlight ประชุมสภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/11/2562)
อ่าน 137 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การซื้อกระดาษ 80 แกรม ขนาด เอ4 โดยวิธี ตาลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (25/11/2562)
อ่าน 54 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค (รัฐสภาเกียกกาย ถึงซอยอารีย์สัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/11/2562)
อ่าน 65 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีกรข่าว ผู้ประกาศข่าว โครงการผลิตรายการ โทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8/11/2562)
อ่าน 232 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรพัยากรบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/10/2562)
อ่าน 91 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาเช่าสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค (รัฐสภาเกียกกาย ถึงซอยอารีย์สัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/10/2562)
อ่าน 101 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถนนประดิพัทธ์ อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16 17 19 และ 20 และอาคารรัฐสภาฝั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ถนนสามเสน) ประจำปีงบประมาณ พ.ษ.2563 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/10/2562)
อ่าน 133 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อนสนับสนุนการผลิตรายการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รวม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/8/2562)
อ่าน 232 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9/8/2562)
อ่าน 241 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รถรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DSNG C - Band) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8/7/2562)
อ่าน 276 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ สุขนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/6/2562)
อ่าน 463 ครั้ง
ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (31/5/2562)
อ่าน 382 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เช่ารถยนต์ BMW series 7 สำหรับให้การรับรองบุคคลสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน (AIPA-ASEAN Interface) ด้วยวิธีประกวดราค (30/5/2562)
อ่าน 362 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ พิการงานเข้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/5/2562)
อ่าน 387 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats