วีดิทัศน์ยุวชนประชาธิปไตย


  • รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยปี 2561    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย >> ข่าวประชาสัมพันธ์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 (9/1/2563)
ตารางฝึกอบรมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจาปี 2563 (9/1/2563)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจาปี 2563 (9/1/2563)
ใบสมัคร ยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 (9/1/2563)
ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader เพื่อใช้เปิดไฟล์เอกสารประเภท PDF (9/1/2561)

หน้า : [1]

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2244 2515-16, 22 โทรสาร 0 2244 2517