หน้าหลัก >> บทความวิชาการ Academic Focus
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> บทความวิชาการ Academic Focus

การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 (17/1/2563)
อ่าน 51 ครั้ง
การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 147 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (20/11/2562)
อ่าน 201 ครั้ง
การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา (24/10/2562)
อ่าน 622 ครั้ง
ถ่านหิน: ภัยมืดจากโลกพลังงาน (8/10/2562)
อ่าน 441 ครั้ง
แนวทางการเตรียมรับมือกับการสูญเสียอัตรากำลังคนภาครัฐจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (27/9/2562)
อ่าน 299 ครั้ง
การควบคุมผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศไทย แนวโน้มและทิศทางในอนาคต (26/7/2562)
อ่าน 547 ครั้ง
การจัดการศึกษาปฐมวัยสาธารณรัฐเกาหลี (26/7/2562)
อ่าน 525 ครั้ง
การช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร (12/7/2562)
อ่าน 2069 ครั้ง
ญี่ปุ่นกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (12/7/2562)
อ่าน 777 ครั้ง
กฏหมายส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว (28/6/2562)
อ่าน 204 ครั้ง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา(Education Sandbon) (28/6/2562)
อ่าน 172 ครั้ง
เขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (14/6/2562)
อ่าน 317 ครั้ง
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมกับการเจริญเติบโตของเมือง กรณีพื้นที่ตำบลบางกะเจ้า. (31/5/2562)
อ่าน 138 ครั้ง
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อลดโลกร้อน (31/5/2562)
อ่าน 237 ครั้ง
ไต้หวันกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (24/4/2562)
อ่าน 664 ครั้ง
มาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว (17/4/2562)
อ่าน 764 ครั้ง
การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (25/3/2562)
อ่าน 1952 ครั้ง
เกาหลีใต้กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (22/3/2562)
อ่าน 1001 ครั้ง
ติดตามกฎหมายความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า (20/3/2562)
อ่าน 2069 ครั้ง
ตำรวจชุมชน (18/3/2562)
อ่าน 673 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
ss
Share

View My Stats